STT Tên file Tiền/1 Download Số lần download Download
1 ĐỀ THI minh họa môn GDCD THPTQG năm 2020 0 VNĐ 113
2 ĐỀ THI minh họa môn ĐỊA LÝ THPTQG năm 2020 0 VNĐ 108
3 ĐỀ THI minh họa môn LỊCH SỬ THPTQG năm 2020 0 VNĐ 111
4 ĐỀ THI minh họa môn SINH HỌC THPTQG năm 2020 0 VNĐ 105
5 ĐỀ THI minh họa môn VẬT LÝ THPTQG năm 2020 0 VNĐ 102
6 ĐỀ THI minh họa môn HÓA HỌC THPTQG năm 2020 0 VNĐ 98
7 ĐỀ THI minh họa môn TIẾNG ANH THPTQG năm 2020 0 VNĐ 107
8 ĐỀ THI minh họa môn NGỮ VĂN THPTQG năm 2020 0 VNĐ 103
9 ĐỀ THI minh họa môn TOÁN THPTQG năm 2020 0 VNĐ 128
10 Đề thi thử THPTQG lần 3 năm 2016 môn Toán học của Trung tâm 0 VNĐ 401
11 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2016 môn Toán học của Trung tâm 0 VNĐ 373
12 Đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2016 môn Toán học của Trung tâm 0 VNĐ 457
13 Đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2016 môn Vật Lý của Trung tâm 0 VNĐ 608
14 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2016 môn Vật Lý của Trung tâm 0 VNĐ 359
15 Đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2016 môn Hóa học của Trung tâm 0 VNĐ 1659
16 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2016 môn Hóa học của Trung tâm 0 VNĐ 364
17 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2016 môn Tiếng Anh của Trung tâm 0 VNĐ 326
18 Đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2016 môn Tiếng Anh của Trung tâm 0 VNĐ 593
19 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2016 môn Toán học của Trung tâm 0 VNĐ 426
20 Đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2016 môn Toán học của Trung tâm 0 VNĐ 421
21 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2016 môn Tiếng Anh của Trung tâm 0 VNĐ 344
22 Đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2016 môn Tiếng Anh của Trung tâm 0 VNĐ 436
23 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2016 môn Hóa học của Trung tâm 0 VNĐ 369
24 Đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2016 môn Hóa học của Trung tâm 0 VNĐ 570
25 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2016 môn Vật Lý của Trung tâm 0 VNĐ 372
26 Đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2016 môn Vật Lý của Trung tâm 0 VNĐ 531
27 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 4 năm 2015 môn Vật Lý của Trung tâm 0 VNĐ 396
28 Đề thi thử THPTQG lần 4 năm 2015 môn Vật Lý của Trung tâm 0 VNĐ 1103
29 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 4 năm 2015 môn Ngữ Văn của Trung tâm 0 VNĐ 415
30 Đề thi thử THPTQG lần 4 năm 2015 môn Ngữ Văn của Trung tâm 0 VNĐ 421
31 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 4 năm 2015 môn Toán học của Trung tâm 0 VNĐ 424
32 Đề thi thử THPTQG lần 4 năm 2015 môn Toán học của Trung tâm 0 VNĐ 440
33 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 4 năm 2015 môn Hóa học của Trung tâm 0 VNĐ 418
34 Đề thi thử THPTQG lần 4 năm 2015 môn Hóa học của Trung tâm 0 VNĐ 1488
35 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 4 năm 2015 môn Anh văn của Trung tâm 0 VNĐ 421
36 Đề thi thử THPTQG lần 4 năm 2015 môn Anh văn của Trung tâm 0 VNĐ 603
37 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 3 năm 2015 môn Ngữ Văn của Trung tâm 0 VNĐ 390
38 Đề thi thử THPTQG lần 3. năm 2015 môn Ngữ Văn của Trung tâm 0 VNĐ 397
39 Đề thi thử THPTQG lần 3 năm 2015 môn Toán học của Trung tâm 0 VNĐ 404
40 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 3 năm 2015 môn Sinh học của Trung tâm 0 VNĐ 477
41 Đề thi thử THPTQG lần 3 năm 2015 môn Sinh học của Trung tâm 0 VNĐ 574
42 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 3 năm 2015 môn Vật lý của Trung tâm 0 VNĐ 406
43 Đê thi thử THPTQG lần 3 năm 2015 môn Vật lý của Trung tâm 0 VNĐ 909
44 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 3 năm 2015 môn Hóa học của Trung tâm 0 VNĐ 415
45 Đê thi thử THPTQG lần 3 năm 2015 môn Hóa học của Trung tâm 0 VNĐ 2206
46 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 3 năm 2015 môn Anh văn của Trung tâm 0 VNĐ 408
47 Đê thi thử THPTQG lần 3 năm 2015 môn Tiếng Anh của Trung tâm 0 VNĐ 444
48 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2015 môn Toán học của Trung tâm 0 VNĐ 449
49 Đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2015 môn Toán học của Trung tâm 0 VNĐ 427
50 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2015 môn Ngữ Văn của Trung tâm 0 VNĐ 405
51 Đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2015 môn Ngữ Văn của Trung tâm 0 VNĐ 422
52 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2015 môn Sinh học của Trung tâm 0 VNĐ 437
53 Đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2015 môn Sinh học của Trung tâm 0 VNĐ 494
54 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2015 môn Vật Lý của Trung tâm 0 VNĐ 459
55 Đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2015 môn Vật lý của Trung tâm 0 VNĐ 1490
56 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2015 môn Hóa học của Trung tâm 0 VNĐ 442
57 Đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2015 môn Hóa học của Trung tâm 0 VNĐ 2144
58 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2015 môn Anh văn của Trung tâm 0 VNĐ 402
59 Đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2015 môn Anh văn của Trung tâm 0 VNĐ 526
60 Đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2015 môn Toán học của Trung tâm 0 VNĐ 491
61 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2015 môn Ngữ Văn của Trung tâm 0 VNĐ 435
62 Đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2015 môn Ngữ Văn của Trung tâm 0 VNĐ 1619
63 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2015 môn Anh văn của Trung tâm 0 VNĐ 394
64 Đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2015 môn Anh văn của Trung tâm 0 VNĐ 713
65 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2015 môn Hóa học của Trung tâm 0 VNĐ 435
66 Đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2015 môn Hóa học của Trung tâm 0 VNĐ 1010
67 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2015 môn Vật Lý của Trung tâm 0 VNĐ 402
68 Đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2015 môn Vật Lý của Trung tâm 0 VNĐ 1104
69 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2015 môn Sinh học của Trung tâm 0 VNĐ 505
70 Đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2015 môn Sinh học của Trung tâm 0 VNĐ 584
71 Đáp án đề thi thử lần 2 môn Lý khối D năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 483
72 Đáp án đề thi thử lần 2 môn Lý khối B năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 414
73 Đáp án đề thi thử lần 2 môn Lý khối A, A1 năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 428
74 Đề thi thử lần 2 môn Toán khối D năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 424
75 Đề thi thử lần 2 môn Toán khối B năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 422
76 Đề thi thử lần 2 môn Toán khối A, A1 năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 461
77 Đáp án đề thi thử lần I môn Sinh khối B năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 424
78 Đáp án đề thi thử lần I môn Văn khối D năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 1859
79 Đáp án đề thi thử lần I môn Anh khối A1, D năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 451
80 Đáp án đề thi thử lần I môn Hóa khối A, B năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 455
81 Đáp án đề thi thử lần I môn Lý khối A, A1 năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 449
82 Đáp án đề thi thử lần I môn Toán khối D năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 408
83 Đáp án đề thi thử lần I môn Toán khối B năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 460
84 Đáp án đề thi thử lần I môn Toán khối A, A1 năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 420
85 Đề thi thử lần I môn Văn khối D năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 437
86 Đề thi thử lần I môn Sinh khối B năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 913
87 Đề thi thử lần I môn Anh khối D năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 1687
88 Đề thi thử lần I môn Anh khối A1 năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 810
89 Đề thi thử lần I môn Hóa khối B năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 1222
90 Đề thi thử lần I môn Hóa khối A năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 473
91 Đề thi thử lần I môn Lý khối A, A1 năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 626
92 Đề thi thử lần I môn Toán khối D năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 424
93 Đề thi thử lần I môn Toán khối B năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 435
94 Đề thi thử lần I môn Toán khối A, A1 năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 443
95 Đáp án đề thi thử ĐH lần III môn Hóa khối B năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 734
96 Đề thi thử ĐH lần III môn Hóa khối B năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 1649
97 Đáp án đề thi thử ĐH lần III môn Hóa khối A năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 659
98 Đề thi thử ĐH lần III môn Hóa khối A năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 1421
99 Đề thi thử ĐH lần III môn Anh khối D năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 1533
100 Đáp án đề thi thử ĐH lần III môn Anh khối A1, D năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 638
101 Đề thi thử ĐH lần III môn Anh khối A1 năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 738
102 Đề thi thử ĐH lần II môn Văn khối D năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 586
103 Đáp án đề thi thử ĐH lần II môn Sinh khối B năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 588
104 Đề thi thử ĐH lần II môn Sinh khối B năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 753
105 Đáp án đề thi thử ĐH lần II môn Lý khối A, A1 năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 660
106 Đề thi thử ĐH lần II môn Lý khối A, A1 năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 1278
107 Đáp án đề thi thử ĐH lần II môn Hóa khối B năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 772
108 Đề thi thử ĐH lần II môn Hóa khối B năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 2641
109 Đáp án đề thi thử ĐH lần II môn Hóa khối A năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 595
110 Đề thi thử ĐH lần II môn Hóa khối A năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 3715
111 Đáp án đề thi thử ĐH lần II môn Anh khối A1,D năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 631
112 Đề thi thử ĐH lần II môn Anh khối D năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 793
113 Đề thi thử ĐH lần II môn Anh khối A1 năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 702
114 Đáp án đề thi thử ĐH lần I môn Sinh khối B năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 604
115 Đề thi thử ĐH lần I môn Sinh khối B năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 760
116 Đáp án đề thi thử ĐH lần I môn Anh khối D năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 625
117 Đề thi thử ĐH lần I môn Anh khối D năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 1408
118 Đáp án đề thi thử ĐH lần I môn Anh khối A1 năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 627
119 Đề thi thử ĐH lần I môn Anh khối A1 năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 743
120 Đáp án đề thi thử ĐH lần I môn Vật Lý khối A, A1 năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 642
121 Đề thi thử ĐH lần I môn Vật Lý khối A, A1 năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 785
122 Đáp án đề thi thử ĐH lần I môn Hóa khối B năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 654
123 Đáp án đề thi thử ĐH lần I môn Hóa khối A năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 630
124 Đề thi thử ĐH lần I môn Hoá khối B năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 1212
125 Đề thi thử ĐH lần I môn Hoá khối A năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 2420
126 Đáp án đề thi thử ĐH lần I môn Văn khối D năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 597
127 Đề thi thử ĐH lần I môn Văn khối D năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 585
128 Đề thi thử ĐH lần I môn Toán khối A, A1 năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 868
129 Đề thi thử ĐH lần I môn Toán khối B năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 673
130 Đề thi thử ĐH lần I môn Toán khối D năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 682
131 Đáp án đề 2 môn toán năm 2013 5,000 VNĐ 1
132 Đề thi số 2 LTĐH môn toán năm 2013 0 VNĐ 738
133 Đáp án đề 1 môn toán 2013 5,000 VNĐ 12
134 Đề thi số 1 LTĐH môn Toán năm 2013 0 VNĐ 730


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

" frameborder="0" allowfullscreen>

Fanpage Luyện thi Hải Phòng