STT Tên file Tiền/1 Download Số lần download Download
1 ĐỀ THI minh họa môn GDCD THPTQG năm 2020 0 VNĐ 87
2 ĐỀ THI minh họa môn ĐỊA LÝ THPTQG năm 2020 0 VNĐ 92
3 ĐỀ THI minh họa môn LỊCH SỬ THPTQG năm 2020 0 VNĐ 91
4 ĐỀ THI minh họa môn SINH HỌC THPTQG năm 2020 0 VNĐ 89
5 ĐỀ THI minh họa môn VẬT LÝ THPTQG năm 2020 0 VNĐ 86
6 ĐỀ THI minh họa môn HÓA HỌC THPTQG năm 2020 0 VNĐ 79
7 ĐỀ THI minh họa môn TIẾNG ANH THPTQG năm 2020 0 VNĐ 91
8 ĐỀ THI minh họa môn NGỮ VĂN THPTQG năm 2020 0 VNĐ 83
9 ĐỀ THI minh họa môn TOÁN THPTQG năm 2020 0 VNĐ 107
10 Đề thi thử THPTQG lần 3 năm 2016 môn Toán học của Trung tâm 0 VNĐ 381
11 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2016 môn Toán học của Trung tâm 0 VNĐ 351
12 Đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2016 môn Toán học của Trung tâm 0 VNĐ 436
13 Đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2016 môn Vật Lý của Trung tâm 0 VNĐ 587
14 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2016 môn Vật Lý của Trung tâm 0 VNĐ 339
15 Đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2016 môn Hóa học của Trung tâm 0 VNĐ 1641
16 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2016 môn Hóa học của Trung tâm 0 VNĐ 342
17 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2016 môn Tiếng Anh của Trung tâm 0 VNĐ 302
18 Đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2016 môn Tiếng Anh của Trung tâm 0 VNĐ 576
19 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2016 môn Toán học của Trung tâm 0 VNĐ 403
20 Đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2016 môn Toán học của Trung tâm 0 VNĐ 398
21 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2016 môn Tiếng Anh của Trung tâm 0 VNĐ 317
22 Đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2016 môn Tiếng Anh của Trung tâm 0 VNĐ 417
23 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2016 môn Hóa học của Trung tâm 0 VNĐ 353
24 Đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2016 môn Hóa học của Trung tâm 0 VNĐ 552
25 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2016 môn Vật Lý của Trung tâm 0 VNĐ 350
26 Đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2016 môn Vật Lý của Trung tâm 0 VNĐ 506
27 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 4 năm 2015 môn Vật Lý của Trung tâm 0 VNĐ 374
28 Đề thi thử THPTQG lần 4 năm 2015 môn Vật Lý của Trung tâm 0 VNĐ 1083
29 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 4 năm 2015 môn Ngữ Văn của Trung tâm 0 VNĐ 396
30 Đề thi thử THPTQG lần 4 năm 2015 môn Ngữ Văn của Trung tâm 0 VNĐ 383
31 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 4 năm 2015 môn Toán học của Trung tâm 0 VNĐ 402
32 Đề thi thử THPTQG lần 4 năm 2015 môn Toán học của Trung tâm 0 VNĐ 420
33 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 4 năm 2015 môn Hóa học của Trung tâm 0 VNĐ 400
34 Đề thi thử THPTQG lần 4 năm 2015 môn Hóa học của Trung tâm 0 VNĐ 1465
35 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 4 năm 2015 môn Anh văn của Trung tâm 0 VNĐ 397
36 Đề thi thử THPTQG lần 4 năm 2015 môn Anh văn của Trung tâm 0 VNĐ 581
37 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 3 năm 2015 môn Ngữ Văn của Trung tâm 0 VNĐ 372
38 Đề thi thử THPTQG lần 3. năm 2015 môn Ngữ Văn của Trung tâm 0 VNĐ 374
39 Đề thi thử THPTQG lần 3 năm 2015 môn Toán học của Trung tâm 0 VNĐ 386
40 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 3 năm 2015 môn Sinh học của Trung tâm 0 VNĐ 460
41 Đề thi thử THPTQG lần 3 năm 2015 môn Sinh học của Trung tâm 0 VNĐ 556
42 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 3 năm 2015 môn Vật lý của Trung tâm 0 VNĐ 387
43 Đê thi thử THPTQG lần 3 năm 2015 môn Vật lý của Trung tâm 0 VNĐ 888
44 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 3 năm 2015 môn Hóa học của Trung tâm 0 VNĐ 400
45 Đê thi thử THPTQG lần 3 năm 2015 môn Hóa học của Trung tâm 0 VNĐ 2190
46 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 3 năm 2015 môn Anh văn của Trung tâm 0 VNĐ 390
47 Đê thi thử THPTQG lần 3 năm 2015 môn Tiếng Anh của Trung tâm 0 VNĐ 423
48 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2015 môn Toán học của Trung tâm 0 VNĐ 432
49 Đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2015 môn Toán học của Trung tâm 0 VNĐ 405
50 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2015 môn Ngữ Văn của Trung tâm 0 VNĐ 384
51 Đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2015 môn Ngữ Văn của Trung tâm 0 VNĐ 398
52 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2015 môn Sinh học của Trung tâm 0 VNĐ 415
53 Đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2015 môn Sinh học của Trung tâm 0 VNĐ 478
54 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2015 môn Vật Lý của Trung tâm 0 VNĐ 439
55 Đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2015 môn Vật lý của Trung tâm 0 VNĐ 1471
56 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2015 môn Hóa học của Trung tâm 0 VNĐ 427
57 Đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2015 môn Hóa học của Trung tâm 0 VNĐ 2123
58 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2015 môn Anh văn của Trung tâm 0 VNĐ 385
59 Đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2015 môn Anh văn của Trung tâm 0 VNĐ 496
60 Đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2015 môn Toán học của Trung tâm 0 VNĐ 470
61 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2015 môn Ngữ Văn của Trung tâm 0 VNĐ 412
62 Đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2015 môn Ngữ Văn của Trung tâm 0 VNĐ 1593
63 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2015 môn Anh văn của Trung tâm 0 VNĐ 377
64 Đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2015 môn Anh văn của Trung tâm 0 VNĐ 681
65 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2015 môn Hóa học của Trung tâm 0 VNĐ 415
66 Đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2015 môn Hóa học của Trung tâm 0 VNĐ 990
67 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2015 môn Vật Lý của Trung tâm 0 VNĐ 383
68 Đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2015 môn Vật Lý của Trung tâm 0 VNĐ 1052
69 Đáp án đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2015 môn Sinh học của Trung tâm 0 VNĐ 488
70 Đề thi thử THPTQG lần 1 năm 2015 môn Sinh học của Trung tâm 0 VNĐ 568
71 Đáp án đề thi thử lần 2 môn Lý khối D năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 456
72 Đáp án đề thi thử lần 2 môn Lý khối B năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 392
73 Đáp án đề thi thử lần 2 môn Lý khối A, A1 năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 412
74 Đề thi thử lần 2 môn Toán khối D năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 401
75 Đề thi thử lần 2 môn Toán khối B năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 404
76 Đề thi thử lần 2 môn Toán khối A, A1 năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 444
77 Đáp án đề thi thử lần I môn Sinh khối B năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 410
78 Đáp án đề thi thử lần I môn Văn khối D năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 1840
79 Đáp án đề thi thử lần I môn Anh khối A1, D năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 431
80 Đáp án đề thi thử lần I môn Hóa khối A, B năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 434
81 Đáp án đề thi thử lần I môn Lý khối A, A1 năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 431
82 Đáp án đề thi thử lần I môn Toán khối D năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 390
83 Đáp án đề thi thử lần I môn Toán khối B năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 437
84 Đáp án đề thi thử lần I môn Toán khối A, A1 năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 400
85 Đề thi thử lần I môn Văn khối D năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 415
86 Đề thi thử lần I môn Sinh khối B năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 893
87 Đề thi thử lần I môn Anh khối D năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 1657
88 Đề thi thử lần I môn Anh khối A1 năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 788
89 Đề thi thử lần I môn Hóa khối B năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 1204
90 Đề thi thử lần I môn Hóa khối A năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 453
91 Đề thi thử lần I môn Lý khối A, A1 năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 605
92 Đề thi thử lần I môn Toán khối D năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 404
93 Đề thi thử lần I môn Toán khối B năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 415
94 Đề thi thử lần I môn Toán khối A, A1 năm 2014 của Trung tâm 0 VNĐ 421
95 Đáp án đề thi thử ĐH lần III môn Hóa khối B năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 716
96 Đề thi thử ĐH lần III môn Hóa khối B năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 1631
97 Đáp án đề thi thử ĐH lần III môn Hóa khối A năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 640
98 Đề thi thử ĐH lần III môn Hóa khối A năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 1404
99 Đề thi thử ĐH lần III môn Anh khối D năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 1512
100 Đáp án đề thi thử ĐH lần III môn Anh khối A1, D năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 622
101 Đề thi thử ĐH lần III môn Anh khối A1 năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 708
102 Đề thi thử ĐH lần II môn Văn khối D năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 566
103 Đáp án đề thi thử ĐH lần II môn Sinh khối B năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 567
104 Đề thi thử ĐH lần II môn Sinh khối B năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 734
105 Đáp án đề thi thử ĐH lần II môn Lý khối A, A1 năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 638
106 Đề thi thử ĐH lần II môn Lý khối A, A1 năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 1186
107 Đáp án đề thi thử ĐH lần II môn Hóa khối B năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 753
108 Đề thi thử ĐH lần II môn Hóa khối B năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 2620
109 Đáp án đề thi thử ĐH lần II môn Hóa khối A năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 572
110 Đề thi thử ĐH lần II môn Hóa khối A năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 3681
111 Đáp án đề thi thử ĐH lần II môn Anh khối A1,D năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 607
112 Đề thi thử ĐH lần II môn Anh khối D năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 767
113 Đề thi thử ĐH lần II môn Anh khối A1 năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 678
114 Đáp án đề thi thử ĐH lần I môn Sinh khối B năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 583
115 Đề thi thử ĐH lần I môn Sinh khối B năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 743
116 Đáp án đề thi thử ĐH lần I môn Anh khối D năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 608
117 Đề thi thử ĐH lần I môn Anh khối D năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 1389
118 Đáp án đề thi thử ĐH lần I môn Anh khối A1 năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 605
119 Đề thi thử ĐH lần I môn Anh khối A1 năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 708
120 Đáp án đề thi thử ĐH lần I môn Vật Lý khối A, A1 năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 615
121 Đề thi thử ĐH lần I môn Vật Lý khối A, A1 năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 764
122 Đáp án đề thi thử ĐH lần I môn Hóa khối B năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 632
123 Đáp án đề thi thử ĐH lần I môn Hóa khối A năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 611
124 Đề thi thử ĐH lần I môn Hoá khối B năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 1186
125 Đề thi thử ĐH lần I môn Hoá khối A năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 2399
126 Đáp án đề thi thử ĐH lần I môn Văn khối D năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 573
127 Đề thi thử ĐH lần I môn Văn khối D năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 564
128 Đề thi thử ĐH lần I môn Toán khối A, A1 năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 847
129 Đề thi thử ĐH lần I môn Toán khối B năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 652
130 Đề thi thử ĐH lần I môn Toán khối D năm 2013 của Trung tâm 0 VNĐ 661
131 Đáp án đề 2 môn toán năm 2013 5,000 VNĐ 1
132 Đề thi số 2 LTĐH môn toán năm 2013 0 VNĐ 716
133 Đáp án đề 1 môn toán 2013 5,000 VNĐ 12
134 Đề thi số 1 LTĐH môn Toán năm 2013 0 VNĐ 708


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

" frameborder="0" allowfullscreen>

Fanpage Luyện thi Hải Phòng