STT Tên file Tiền/1 Download Số lần download Download
1 Đề thi THPTQG môn Sinh Học năm 2016 0 VNĐ 314
2 Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh Học năm 2016 0 VNĐ 353
3 Đề thi THPTQG môn Địa Lý năm 2016 0 VNĐ 286
4 Đáp án đề thi THPTQG môn Địa Lý năm 2016 0 VNĐ 349
5 Đề thi THPTQG môn Lịch Sử năm 2016 0 VNĐ 289
6 Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch Sử năm 2016 0 VNĐ 348
7 Đề thi THPTQG môn Vật Lý năm 2016 0 VNĐ 278
8 Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý năm 2016 0 VNĐ 281
9 Đề thi THPTQG môn Hóa Học năm 2016 0 VNĐ 319
10 Đáp án đề thi THPTQG môn Hóa Học năm 2016 0 VNĐ 278
11 Đề thi THPTQG môn Tiếng Anh năm 2016 0 VNĐ 360
12 Đáp án đề thi THPTQG môn Tiếng Anh năm 2016 0 VNĐ 331
13 Đề thi THPTQG môn Ngữ văn năm 2016 0 VNĐ 294
14 Đáp án đề thi THPTQG môn Ngữ văn năm 2016 0 VNĐ 321
15 Đáp án đề thi THPTQG môn Toán năm 2016 0 VNĐ 362
16 Đề thi THPTQG môn Toán năm 2016 0 VNĐ 296
17 Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh học năm 2015 0 VNĐ 353
18 Đề thi THPTQG môn Sinh học năm 2015 0 VNĐ 356
19 Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch Sử năm 2015 0 VNĐ 350
20 Đề thi THPTQG môn Lịch Sử năm 2015 0 VNĐ 358
21 Đáp án đề thi THPTQG môn Hóa học năm 2015 0 VNĐ 365
22 Đề thi THPTQG môn Hóa học năm 2015 0 VNĐ 1117
23 Đáp án đề thi THPTQG môn Địa Lý năm 2015 0 VNĐ 357
24 Đề thi THPTQG môn Địa Lý năm 2015 0 VNĐ 387
25 Đáp án đề thi THPTQG môn Vật Lý năm 2015 0 VNĐ 348
26 Đề thi THPTQG môn Vật Lý năm 2015 0 VNĐ 378
27 Đáp án đề thi THPTQG môn Ngữ Văn năm 2015 0 VNĐ 373
28 Đề thi THPTQG môn Ngữ Văn năm 2015 0 VNĐ 382
29 Đáp án đề thi THPTQG môn Anh văn năm 2015 0 VNĐ 353
30 Đề thi THPTQG môn Anh văn năm 2015 0 VNĐ 427
31 Đáp án đề thi THPTQG môn Toán học năm 2015 0 VNĐ 365
32 Đề thi THPTQG môn Toán học năm 2015 0 VNĐ 381
33 Đáp án đề thi ĐH môn Sinh năm 2014 khối B 0 VNĐ 370
34 Đáp án đề thi ĐH môn Sử năm 2014 khối C 0 VNĐ 386
35 Đáp án đề thi ĐH môn Địa năm 2014 khối C 0 VNĐ 377
36 Đáp án đề thi ĐH môn Văn năm 2014 khối C 0 VNĐ 398
37 Đáp án đề thi ĐH môn Văn năm 2014 khối D 0 VNĐ 393
38 Đáp án đề thi ĐH môn Anh năm 2014 khối D 0 VNĐ 383
39 Đáp án đề thi ĐH môn Anh năm 2014 khối A1 0 VNĐ 379
40 Đáp án đề thi môn Sinh năm 2014 khối B 0 VNĐ 347
41 Đáp án đề thi ĐH môn Lý năm 2014 khối A, A1 0 VNĐ 378
42 Đáp án đề thi ĐH môn Hóa năm 2014 khối B 0 VNĐ 382
43 Đáp án đề thi ĐH môn Hóa năm 2014 khối A 0 VNĐ 419
44 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2014 khối D 0 VNĐ 394
45 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2014 khối B 0 VNĐ 383
46 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2014 khối A, A1 0 VNĐ 378
47 Đề thi ĐH môn Sử năm 2014 khối C 0 VNĐ 383
48 Đề thi ĐH môn Địa năm 2014 khối C 0 VNĐ 366
49 Đề thi ĐH môn Văn năm 2014 khối C 0 VNĐ 381
50 Đề thi ĐH môn Văn năm 2014 khối D 0 VNĐ 453
51 Đề thi ĐH môn Anh năm 2014 khối D 0 VNĐ 375
52 Đề thi ĐH môn Anh năm 2014 khối A1 0 VNĐ 398
53 Đề thi ĐH môn Sinh năm 2014 khối B 0 VNĐ 373
54 Đề thi ĐH môn Hóa năm 2014 khối B 0 VNĐ 404
55 Đề thi ĐH môn Hóa năm 2014 khối A 0 VNĐ 383
56 Đề thi ĐH môn Lý năm 2014 khối A, A1 0 VNĐ 364
57 Đề thi ĐH môn Toán năm 2014 khối D 0 VNĐ 368
58 Đề thi ĐH môn Toán năm 2014 khối B 0 VNĐ 373
59 Đề thi ĐH môn Toán năm 2014 khối A, A1 0 VNĐ 384
60 Đáp án đề thi ĐH môn Văn khối C năm 2013 0 VNĐ 465
61 Đáp án đề thi ĐH môn Sử khối C năm 2013 0 VNĐ 450
62 Đáp án đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2013 0 VNĐ 470
63 Đáp án đề thi ĐH môn Địa khối C năm 2013 0 VNĐ 441
64 Đáp án đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2013 0 VNĐ 468
65 Đáp án đề thi ĐH môn Anh khối A1 năm 2013 0 VNĐ 438
66 Đáp án đề thi ĐH môn Lý khối A, A1 năm 2013 0 VNĐ 453
67 Đáp án đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2013 0 VNĐ 473
68 Đáp án đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2013 0 VNĐ 445
69 Đáp án đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2013 0 VNĐ 452
70 Đáp án đề thi ĐH môn Toán khối D năm 2013 0 VNĐ 463
71 Đáp án đề thi ĐH môn Toán khối B năm 2013 0 VNĐ 452
72 Đáp án đề thi ĐH môn Toán khối A, A1 năm 2013 0 VNĐ 464
73 Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2013 0 VNĐ 511
74 Đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2013 0 VNĐ 585
75 Đề thi ĐH môn Anh khối A1 năm 2013 0 VNĐ 455
76 Đề thi ĐH môn Lý khối A, A1 năm 2013 0 VNĐ 501
77 Đề thi ĐH môn Địa khối C năm 2013 0 VNĐ 442
78 Đề thi ĐH môn Sử khối C năm 2013 0 VNĐ 447
79 Đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2013 0 VNĐ 499
80 Đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2013 0 VNĐ 448
81 Đề thi ĐH môn Văn khối C năm 2013 0 VNĐ 449
82 Đề thi ĐH môn Văn khối D năm 2013 0 VNĐ 463
83 Đề thi ĐH môn Toán khối B năm 2013 0 VNĐ 444
84 Đề thi ĐH môn Toán khối D năm 2013 0 VNĐ 427
85 Đề thi ĐH môn Toán khối A, A1 năm 2013 0 VNĐ 455
86 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2002 khối D 0 VNĐ 522
87 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2002 khối B 0 VNĐ 483
88 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2002 khối A 0 VNĐ 494
89 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2003 khối D 0 VNĐ 505
90 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2003 khối B 0 VNĐ 495
91 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2004 khối A 0 VNĐ 480
92 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2004 khối D 0 VNĐ 478
93 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2004 khối B 0 VNĐ 483
94 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2004 khối A 0 VNĐ 475
95 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2005 khối D 0 VNĐ 486
96 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2005 khối B 0 VNĐ 476
97 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2006 khối D 0 VNĐ 479
98 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2006 khối B 0 VNĐ 468
99 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2006 khối B 0 VNĐ 472
100 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2007 khối D 0 VNĐ 478
101 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2007 khối B 0 VNĐ 471
102 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2008 khối D 0 VNĐ 471
103 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2008 khối B 0 VNĐ 466
104 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2008 khối A 0 VNĐ 464
105 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2009 khối D 0 VNĐ 464
106 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2009 khối B 0 VNĐ 457
107 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2009 khối A 0 VNĐ 441
108 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2010 khối B 0 VNĐ 465
109 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2010 khối B 0 VNĐ 462
110 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2010 khối B 0 VNĐ 461
111 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2010 khối A 0 VNĐ 490
112 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2011 Khối D 0 VNĐ 462
113 Đáp án đề thi Cao đẳng môn Toán năm 2011 khối B 0 VNĐ 451
114 Đáp án đề thi Đại học môn Toán năm 2011 khôi B 0 VNĐ 461
115 Đáp án đề thi đại học môn Toán năm 2011 khối A 0 VNĐ 455
116 Đáp án đề thi đại học môn Toán năm 2012 khối D 0 VNĐ 451
117 Đáp án đề thi Đại học môn Toán năm 2012 khối B 0 VNĐ 458
118 Đáp án đề thi đại học môn Toán năm 2012 khối AA1 0 VNĐ 476
119 Đáp án ĐH môn Anh khối D năm 2002 0 VNĐ 461
120 Đáp án ĐH môn Văn khối D năm 2002 0 VNĐ 499
121 Đáp án ĐH môn Văn khối C năm 2002 0 VNĐ 495
122 Đáp án ĐH môn Hóa khối B năm 2002 0 VNĐ 482
123 Đáp án ĐH môn Sinh khối B năm 2002 0 VNĐ 460
124 Đáp án ĐH môn Hóa khối A năm 2002 0 VNĐ 455
125 Đáp án ĐH môn Lý khối A năm 2002 0 VNĐ 472
126 Đáp án ĐH môn Anh khối D năm 2003 0 VNĐ 451
127 Đáp án ĐH môn Văn khối D năm 2003 0 VNĐ 469
128 Đáp án ĐH môn Văn khối C năm 2003 0 VNĐ 471
129 Đáp án ĐH môn Sinh khối B năm 2003 0 VNĐ 447
130 Đáp án ĐH môn Hóa khối B năm 2003 0 VNĐ 448
131 Đáp án ĐH môn Hóa khối A năm 2003 0 VNĐ 449
132 Đáp án ĐH môn Lý khối A năm 2003 0 VNĐ 453
133 Đáp án ĐH môn Anh khối D năm 2004 0 VNĐ 461
134 Đáp án ĐH môn Văn khối D năm 2004 0 VNĐ 482
135 Đáp án ĐH môn Văn khối C năm 2004 0 VNĐ 497
136 Đáp án ĐH môn Hóa khối B năm 2004 0 VNĐ 471
137 Đáp án ĐH môn Hóa khối A năm 2004 0 VNĐ 470
138 Đáp án ĐH môn Lý khối A năm 2004 0 VNĐ 462
139 Đáp án ĐH môn Anh khối D năm 2005 0 VNĐ 476
140 Đáp án ĐH môn Văn khối C năm 2005 0 VNĐ 471
141 Đáp án ĐH môn Hóa khối B năm 2005 0 VNĐ 497
142 Đáp án ĐH môn Sinh khối B năm 2005 0 VNĐ 444
143 Đáp án ĐH môn Hóa khối A năm 2005 0 VNĐ 470
144 Đáp án ĐH môn Hóa khối A năm 2005 0 VNĐ 1155
145 Đáp án ĐH môn Lý khối A năm 2005 0 VNĐ 449
146 Đáp án ĐH môn Anh khối D năm 2006 0 VNĐ 480
147 Đáp án ĐH môn Văn khối D năm 2006 0 VNĐ 483
148 Đáp án ĐH môn Văn khối C năm 2006 0 VNĐ 491
149 Đáp án ĐH môn Hóa khối B năm 2006 0 VNĐ 458
150 Đáp án ĐH môn Sinh khối B năm 2006 0 VNĐ 456
151 Đáp án ĐH môn Hóa khối A năm 2006 0 VNĐ 456
152 Đáp án ĐH môn Lý khối A năm 2006 0 VNĐ 449
153 Đáp án ĐH môn Anh khối D năm 2007 0 VNĐ 457
154 Đáp án ĐH môn Văn khối D năm 2007 0 VNĐ 471
155 Đáp án ĐH môn Văn khối C năm 2007 0 VNĐ 469
156 Đáp án ĐH môn Hóa khối B năm 2007 0 VNĐ 476
157 Đáp án ĐH môn Sinh khối B năm 2007 0 VNĐ 455
158 Đáp án ĐH môn Hóa khối A năm 2007 0 VNĐ 461
159 Đáp án ĐH môn Lý khối A năm 2007 0 VNĐ 465
160 Đáp án ĐH môn Anh khối D năm 2008 0 VNĐ 468
161 Đáp án ĐH môn Văn khối D năm 2008 0 VNĐ 474
162 Đáp án ĐH môn Văn khối C năm 2008 0 VNĐ 470
163 Đáp án ĐH môn Hóa khối B năm 2008 0 VNĐ 475
164 Đáp án ĐH môn Sinh khối B năm 2008 0 VNĐ 452
165 Đáp án ĐH môn Hóa khối A năm 2008 0 VNĐ 478
166 Đáp án ĐH môn Lý khối A năm 2008 0 VNĐ 491
167 Đáp án ĐH môn Anh khối D năm 2009 0 VNĐ 417
168 Đáp án ĐH môn Văn khối D năm 2009 0 VNĐ 713
169 Đáp án ĐH môn Văn khối C năm 2009 0 VNĐ 499
170 Đáp án ĐH môn Hóa khối B năm 2009 0 VNĐ 469
171 Đáp án ĐH môn Sinh khối B năm 2009 0 VNĐ 456
172 Đáp án ĐH môn Hóa khối A năm 2009 0 VNĐ 470
173 Đáp án ĐH môn Lý khối A năm 2009 0 VNĐ 463
174 Đáp án ĐH môn Anh khối D năm 2010 0 VNĐ 452
175 Đáp án ĐH môn Văn khối D năm 2010 0 VNĐ 480
176 Đáp án ĐH môn Hóa khối B năm 2010 0 VNĐ 473
177 Đáp án ĐH môn Sinh khối B năm 2010 0 VNĐ 455
178 Đáp án ĐH môn Lý khối A năm 2010 0 VNĐ 460
179 Đáp án ĐH môn Anh khối D năm 2011 0 VNĐ 487
180 Đáp án ĐH môn Văn khối D năm 2011 0 VNĐ 499
181 Đáp án ĐH môn Văn khối C năm 2011 0 VNĐ 499
182 Đáp án ĐH môn Hóa khối B năm 2011 0 VNĐ 473
183 Đáp án ĐH môn Sinh khối B năm 2011 0 VNĐ 473
184 Đáp án ĐH môn Hóa khối A năm 2011 0 VNĐ 482
185 Đáp án ĐH môn Lý khối A năm 2011 0 VNĐ 452
186 Đáp án ĐH môn Anh khối D năm 2012 0 VNĐ 461
187 Đáp án ĐH môn Văn khối D năm 2012 0 VNĐ 506
188 Đáp án ĐH môn Văn khối C năm 2012 0 VNĐ 489
189 Đáp án ĐH môn Hóa khối B năm 2012 0 VNĐ 471
190 Đáp án ĐH môn Sinh khối B năm 2012 0 VNĐ 450
191 Đáp án ĐH môn Lý khối A, A1 năm 2012 0 VNĐ 467
192 Đáp án ĐH môn Anh khối A1 năm 2012 0 VNĐ 463
193 Đáp án ĐH môn Hóa khối A năm 2012 0 VNĐ 499
194 Đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2002 0 VNĐ 476
195 Đề thi ĐH môn Văn khối D năm 2002 0 VNĐ 516
196 Đề thi ĐH môn Văn khối C năm 2002 0 VNĐ 492
197 Đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2002 0 VNĐ 468
198 Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2002 0 VNĐ 464
199 Đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2002 0 VNĐ 466
200 Đề thi ĐH môn Lý khối A năm 2002 0 VNĐ 463
201 Đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2003 0 VNĐ 482
202 Đề thi ĐH môn Văn khối D năm 2003 0 VNĐ 472
203 Đề thi ĐH môn Văn khối C năm 2003 0 VNĐ 474
204 Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2003 0 VNĐ 462
205 Đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2003 0 VNĐ 451
206 Đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2003 0 VNĐ 495
207 Đề thi ĐH môn Lý khối A năm 2003 0 VNĐ 466
208 Đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2004 0 VNĐ 466
209 Đề thi ĐH môn Văn khối D năm 2004 0 VNĐ 466
210 Đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2004 0 VNĐ 470
211 Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2004 0 VNĐ 513
212 Đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2004 0 VNĐ 454
213 Đề thi ĐH môn Lý khối A năm 2004 0 VNĐ 462
214 Đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2005 0 VNĐ 483
215 Đề thi ĐH môn Văn khối C năm 2005 0 VNĐ 481
216 Đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2005 0 VNĐ 580
217 Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2005 0 VNĐ 469
218 Đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2005 0 VNĐ 447
219 Đề thi ĐH môn Lý khối A năm 2005 0 VNĐ 456
220 Đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2006 0 VNĐ 466
221 Đề thi ĐH môn Văn khối D năm 2006 0 VNĐ 452
222 Đề thi ĐH môn Văn khối C năm 2006 0 VNĐ 476
223 Đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2006 0 VNĐ 455
224 Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2006 0 VNĐ 452
225 Đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2007 0 VNĐ 466
226 Đề thi ĐH môn Lý khối A năm 2006 0 VNĐ 456
227 Đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2007 0 VNĐ 461
228 Đề thi ĐH môn Văn khối D năm 2007 0 VNĐ 461
229 Đề thi ĐH môn Văn khối C năm 2007 0 VNĐ 476
230 Đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2007 0 VNĐ 469
231 Đề thi CĐ môn toán khối D năm 2009 0 VNĐ 455
232 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối D năm 2002 0 VNĐ 444
233 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối D năm 2003 0 VNĐ 478
234 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối D năm 2004 0 VNĐ 451
235 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối D năm 2005 0 VNĐ 469
236 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối D năm 2006 0 VNĐ 452
237 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối D năm 2007 0 VNĐ 474
238 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối D năm 2008 0 VNĐ 443
239 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối D năm 2010 0 VNĐ 447
240 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối D năm 2012 0 VNĐ 441
241 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối D năm 2011 0 VNĐ 449
242 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2004 0 VNĐ 432
243 Đề thi CĐ môn toán - khối B năm 2010 0 VNĐ 450
244 Đề thi CĐ môn toán - khối B năm 2009 0 VNĐ 451
245 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2011 0 VNĐ 462
246 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2012 0 VNĐ 448
247 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2011 0 VNĐ 445
248 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2010 0 VNĐ 439
249 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2009 0 VNĐ 446
250 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2008 0 VNĐ 436
251 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2007 0 VNĐ 449
252 Đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2007 0 VNĐ 472
253 Đề thi ĐH môn Lý khối A năm 2007 0 VNĐ 465
254 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2006 0 VNĐ 439
255 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2005 0 VNĐ 443
256 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2004 0 VNĐ 419
257 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2003 0 VNĐ 459
258 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2002 0 VNĐ 445
259 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2011 0 VNĐ 446
260 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối A năm 2011 0 VNĐ 452
261 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối A năm 2012 0 VNĐ 466
262 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối A năm 2010 0 VNĐ 449
263 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối A năm 2009 0 VNĐ 452
264 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối A năm 2006 0 VNĐ 459
265 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối A năm 2004 0 VNĐ 467
266 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối A năm 2003 0 VNĐ 458
267 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối A năm 2002 0 VNĐ 455
268 Đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2008 0 VNĐ 476
269 Đề thi ĐH môn Văn khối D năm 2008 0 VNĐ 464
270 Đề thi ĐH môn Văn khối C năm 2008 0 VNĐ 458
271 Đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2008 0 VNĐ 468
272 Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2008 0 VNĐ 462
273 Đề thi ĐH môn Lý khối A năm 2008 0 VNĐ 473
274 Đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2008 0 VNĐ 461
275 Đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2009 0 VNĐ 465
276 Đề thi ĐH môn Văn khối D năm 2009 0 VNĐ 472
277 Đề thi ĐH môn Văn khối C năm 2009 0 VNĐ 458
278 Đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2009 0 VNĐ 506
279 Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2009 0 VNĐ 459
280 Đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2009 0 VNĐ 462
281 Đề thi ĐH môn Lý khối A năm 2009 0 VNĐ 489
282 Đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2010 0 VNĐ 489
283 Đề thi ĐH môn Văn khối D năm 2010 0 VNĐ 426
284 Đề thi ĐH môn Văn khối C năm 2010 0 VNĐ 432
285 Đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2010 0 VNĐ 465
286 Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2010 0 VNĐ 464
287 Đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2010 0 VNĐ 464
288 Đề thi ĐH môn Lý khối A năm 2010 0 VNĐ 479
289 Đề thi ĐH môn Văn khối D năm 2011 0 VNĐ 456
290 Đề thi ĐH môn Văn khối C năm 2011 0 VNĐ 461
291 Đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2011 0 VNĐ 470
292 Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2011 0 VNĐ 475
293 Đề thi Đại học môn Vật lý khối A năm 2012 0 VNĐ 501
294 Đề thi ĐH môn Văn khối D năm 2012 0 VNĐ 473
295 Đề thi ĐH môn Văn khối C năm 2012 0 VNĐ 468
296 Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2012 0 VNĐ 495
297 Đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2012 0 VNĐ 483
298 Đề thi ĐH môn Anh khối A1 năm 2012 0 VNĐ 484
299 Đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2011 0 VNĐ 456
300 Đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2012 0 VNĐ 494
301 Đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2012 0 VNĐ 548
302 Đề thi Đại học môn Vật lý khối A năm 2011 0 VNĐ 529


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

" frameborder="0" allowfullscreen>

Fanpage Luyện thi Hải Phòng