STT Tên file Tiền/1 Download Số lần download Download
1 Đề thi THPTQG môn Sinh Học năm 2016 0 VNĐ 333
2 Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh Học năm 2016 0 VNĐ 372
3 Đề thi THPTQG môn Địa Lý năm 2016 0 VNĐ 302
4 Đáp án đề thi THPTQG môn Địa Lý năm 2016 0 VNĐ 369
5 Đề thi THPTQG môn Lịch Sử năm 2016 0 VNĐ 309
6 Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch Sử năm 2016 0 VNĐ 369
7 Đề thi THPTQG môn Vật Lý năm 2016 0 VNĐ 300
8 Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý năm 2016 0 VNĐ 300
9 Đề thi THPTQG môn Hóa Học năm 2016 0 VNĐ 339
10 Đáp án đề thi THPTQG môn Hóa Học năm 2016 0 VNĐ 298
11 Đề thi THPTQG môn Tiếng Anh năm 2016 0 VNĐ 387
12 Đáp án đề thi THPTQG môn Tiếng Anh năm 2016 0 VNĐ 346
13 Đề thi THPTQG môn Ngữ văn năm 2016 0 VNĐ 320
14 Đáp án đề thi THPTQG môn Ngữ văn năm 2016 0 VNĐ 343
15 Đáp án đề thi THPTQG môn Toán năm 2016 0 VNĐ 387
16 Đề thi THPTQG môn Toán năm 2016 0 VNĐ 323
17 Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh học năm 2015 0 VNĐ 368
18 Đề thi THPTQG môn Sinh học năm 2015 0 VNĐ 374
19 Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch Sử năm 2015 0 VNĐ 373
20 Đề thi THPTQG môn Lịch Sử năm 2015 0 VNĐ 376
21 Đáp án đề thi THPTQG môn Hóa học năm 2015 0 VNĐ 382
22 Đề thi THPTQG môn Hóa học năm 2015 0 VNĐ 1139
23 Đáp án đề thi THPTQG môn Địa Lý năm 2015 0 VNĐ 375
24 Đề thi THPTQG môn Địa Lý năm 2015 0 VNĐ 406
25 Đáp án đề thi THPTQG môn Vật Lý năm 2015 0 VNĐ 368
26 Đề thi THPTQG môn Vật Lý năm 2015 0 VNĐ 395
27 Đáp án đề thi THPTQG môn Ngữ Văn năm 2015 0 VNĐ 397
28 Đề thi THPTQG môn Ngữ Văn năm 2015 0 VNĐ 398
29 Đáp án đề thi THPTQG môn Anh văn năm 2015 0 VNĐ 374
30 Đề thi THPTQG môn Anh văn năm 2015 0 VNĐ 448
31 Đáp án đề thi THPTQG môn Toán học năm 2015 0 VNĐ 382
32 Đề thi THPTQG môn Toán học năm 2015 0 VNĐ 401
33 Đáp án đề thi ĐH môn Sinh năm 2014 khối B 0 VNĐ 383
34 Đáp án đề thi ĐH môn Sử năm 2014 khối C 0 VNĐ 410
35 Đáp án đề thi ĐH môn Địa năm 2014 khối C 0 VNĐ 393
36 Đáp án đề thi ĐH môn Văn năm 2014 khối C 0 VNĐ 414
37 Đáp án đề thi ĐH môn Văn năm 2014 khối D 0 VNĐ 413
38 Đáp án đề thi ĐH môn Anh năm 2014 khối D 0 VNĐ 402
39 Đáp án đề thi ĐH môn Anh năm 2014 khối A1 0 VNĐ 394
40 Đáp án đề thi môn Sinh năm 2014 khối B 0 VNĐ 364
41 Đáp án đề thi ĐH môn Lý năm 2014 khối A, A1 0 VNĐ 398
42 Đáp án đề thi ĐH môn Hóa năm 2014 khối B 0 VNĐ 400
43 Đáp án đề thi ĐH môn Hóa năm 2014 khối A 0 VNĐ 443
44 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2014 khối D 0 VNĐ 410
45 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2014 khối B 0 VNĐ 401
46 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2014 khối A, A1 0 VNĐ 403
47 Đề thi ĐH môn Sử năm 2014 khối C 0 VNĐ 403
48 Đề thi ĐH môn Địa năm 2014 khối C 0 VNĐ 383
49 Đề thi ĐH môn Văn năm 2014 khối C 0 VNĐ 401
50 Đề thi ĐH môn Văn năm 2014 khối D 0 VNĐ 478
51 Đề thi ĐH môn Anh năm 2014 khối D 0 VNĐ 392
52 Đề thi ĐH môn Anh năm 2014 khối A1 0 VNĐ 419
53 Đề thi ĐH môn Sinh năm 2014 khối B 0 VNĐ 391
54 Đề thi ĐH môn Hóa năm 2014 khối B 0 VNĐ 422
55 Đề thi ĐH môn Hóa năm 2014 khối A 0 VNĐ 400
56 Đề thi ĐH môn Lý năm 2014 khối A, A1 0 VNĐ 389
57 Đề thi ĐH môn Toán năm 2014 khối D 0 VNĐ 386
58 Đề thi ĐH môn Toán năm 2014 khối B 0 VNĐ 396
59 Đề thi ĐH môn Toán năm 2014 khối A, A1 0 VNĐ 405
60 Đáp án đề thi ĐH môn Văn khối C năm 2013 0 VNĐ 486
61 Đáp án đề thi ĐH môn Sử khối C năm 2013 0 VNĐ 472
62 Đáp án đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2013 0 VNĐ 490
63 Đáp án đề thi ĐH môn Địa khối C năm 2013 0 VNĐ 470
64 Đáp án đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2013 0 VNĐ 490
65 Đáp án đề thi ĐH môn Anh khối A1 năm 2013 0 VNĐ 461
66 Đáp án đề thi ĐH môn Lý khối A, A1 năm 2013 0 VNĐ 471
67 Đáp án đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2013 0 VNĐ 491
68 Đáp án đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2013 0 VNĐ 466
69 Đáp án đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2013 0 VNĐ 468
70 Đáp án đề thi ĐH môn Toán khối D năm 2013 0 VNĐ 484
71 Đáp án đề thi ĐH môn Toán khối B năm 2013 0 VNĐ 478
72 Đáp án đề thi ĐH môn Toán khối A, A1 năm 2013 0 VNĐ 483
73 Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2013 0 VNĐ 532
74 Đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2013 0 VNĐ 610
75 Đề thi ĐH môn Anh khối A1 năm 2013 0 VNĐ 472
76 Đề thi ĐH môn Lý khối A, A1 năm 2013 0 VNĐ 523
77 Đề thi ĐH môn Địa khối C năm 2013 0 VNĐ 462
78 Đề thi ĐH môn Sử khối C năm 2013 0 VNĐ 465
79 Đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2013 0 VNĐ 520
80 Đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2013 0 VNĐ 467
81 Đề thi ĐH môn Văn khối C năm 2013 0 VNĐ 468
82 Đề thi ĐH môn Văn khối D năm 2013 0 VNĐ 485
83 Đề thi ĐH môn Toán khối B năm 2013 0 VNĐ 468
84 Đề thi ĐH môn Toán khối D năm 2013 0 VNĐ 444
85 Đề thi ĐH môn Toán khối A, A1 năm 2013 0 VNĐ 477
86 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2002 khối D 0 VNĐ 544
87 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2002 khối B 0 VNĐ 503
88 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2002 khối A 0 VNĐ 512
89 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2003 khối D 0 VNĐ 523
90 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2003 khối B 0 VNĐ 517
91 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2004 khối A 0 VNĐ 505
92 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2004 khối D 0 VNĐ 504
93 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2004 khối B 0 VNĐ 504
94 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2004 khối A 0 VNĐ 494
95 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2005 khối D 0 VNĐ 502
96 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2005 khối B 0 VNĐ 497
97 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2006 khối D 0 VNĐ 501
98 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2006 khối B 0 VNĐ 488
99 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2006 khối B 0 VNĐ 495
100 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2007 khối D 0 VNĐ 498
101 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2007 khối B 0 VNĐ 493
102 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2008 khối D 0 VNĐ 493
103 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2008 khối B 0 VNĐ 491
104 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2008 khối A 0 VNĐ 490
105 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2009 khối D 0 VNĐ 482
106 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2009 khối B 0 VNĐ 476
107 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2009 khối A 0 VNĐ 459
108 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2010 khối B 0 VNĐ 478
109 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2010 khối B 0 VNĐ 477
110 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2010 khối B 0 VNĐ 481
111 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2010 khối A 0 VNĐ 505
112 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2011 Khối D 0 VNĐ 484
113 Đáp án đề thi Cao đẳng môn Toán năm 2011 khối B 0 VNĐ 467
114 Đáp án đề thi Đại học môn Toán năm 2011 khôi B 0 VNĐ 479
115 Đáp án đề thi đại học môn Toán năm 2011 khối A 0 VNĐ 471
116 Đáp án đề thi đại học môn Toán năm 2012 khối D 0 VNĐ 468
117 Đáp án đề thi Đại học môn Toán năm 2012 khối B 0 VNĐ 475
118 Đáp án đề thi đại học môn Toán năm 2012 khối AA1 0 VNĐ 493
119 Đáp án ĐH môn Anh khối D năm 2002 0 VNĐ 479
120 Đáp án ĐH môn Văn khối D năm 2002 0 VNĐ 517
121 Đáp án ĐH môn Văn khối C năm 2002 0 VNĐ 514
122 Đáp án ĐH môn Hóa khối B năm 2002 0 VNĐ 503
123 Đáp án ĐH môn Sinh khối B năm 2002 0 VNĐ 478
124 Đáp án ĐH môn Hóa khối A năm 2002 0 VNĐ 474
125 Đáp án ĐH môn Lý khối A năm 2002 0 VNĐ 492
126 Đáp án ĐH môn Anh khối D năm 2003 0 VNĐ 472
127 Đáp án ĐH môn Văn khối D năm 2003 0 VNĐ 494
128 Đáp án ĐH môn Văn khối C năm 2003 0 VNĐ 488
129 Đáp án ĐH môn Sinh khối B năm 2003 0 VNĐ 469
130 Đáp án ĐH môn Hóa khối B năm 2003 0 VNĐ 464
131 Đáp án ĐH môn Hóa khối A năm 2003 0 VNĐ 471
132 Đáp án ĐH môn Lý khối A năm 2003 0 VNĐ 476
133 Đáp án ĐH môn Anh khối D năm 2004 0 VNĐ 481
134 Đáp án ĐH môn Văn khối D năm 2004 0 VNĐ 502
135 Đáp án ĐH môn Văn khối C năm 2004 0 VNĐ 519
136 Đáp án ĐH môn Hóa khối B năm 2004 0 VNĐ 491
137 Đáp án ĐH môn Hóa khối A năm 2004 0 VNĐ 487
138 Đáp án ĐH môn Lý khối A năm 2004 0 VNĐ 485
139 Đáp án ĐH môn Anh khối D năm 2005 0 VNĐ 494
140 Đáp án ĐH môn Văn khối C năm 2005 0 VNĐ 493
141 Đáp án ĐH môn Hóa khối B năm 2005 0 VNĐ 518
142 Đáp án ĐH môn Sinh khối B năm 2005 0 VNĐ 463
143 Đáp án ĐH môn Hóa khối A năm 2005 0 VNĐ 493
144 Đáp án ĐH môn Hóa khối A năm 2005 0 VNĐ 1176
145 Đáp án ĐH môn Lý khối A năm 2005 0 VNĐ 467
146 Đáp án ĐH môn Anh khối D năm 2006 0 VNĐ 497
147 Đáp án ĐH môn Văn khối D năm 2006 0 VNĐ 500
148 Đáp án ĐH môn Văn khối C năm 2006 0 VNĐ 514
149 Đáp án ĐH môn Hóa khối B năm 2006 0 VNĐ 479
150 Đáp án ĐH môn Sinh khối B năm 2006 0 VNĐ 473
151 Đáp án ĐH môn Hóa khối A năm 2006 0 VNĐ 477
152 Đáp án ĐH môn Lý khối A năm 2006 0 VNĐ 469
153 Đáp án ĐH môn Anh khối D năm 2007 0 VNĐ 483
154 Đáp án ĐH môn Văn khối D năm 2007 0 VNĐ 492
155 Đáp án ĐH môn Văn khối C năm 2007 0 VNĐ 491
156 Đáp án ĐH môn Hóa khối B năm 2007 0 VNĐ 496
157 Đáp án ĐH môn Sinh khối B năm 2007 0 VNĐ 479
158 Đáp án ĐH môn Hóa khối A năm 2007 0 VNĐ 481
159 Đáp án ĐH môn Lý khối A năm 2007 0 VNĐ 489
160 Đáp án ĐH môn Anh khối D năm 2008 0 VNĐ 495
161 Đáp án ĐH môn Văn khối D năm 2008 0 VNĐ 495
162 Đáp án ĐH môn Văn khối C năm 2008 0 VNĐ 487
163 Đáp án ĐH môn Hóa khối B năm 2008 0 VNĐ 495
164 Đáp án ĐH môn Sinh khối B năm 2008 0 VNĐ 471
165 Đáp án ĐH môn Hóa khối A năm 2008 0 VNĐ 501
166 Đáp án ĐH môn Lý khối A năm 2008 0 VNĐ 508
167 Đáp án ĐH môn Anh khối D năm 2009 0 VNĐ 437
168 Đáp án ĐH môn Văn khối D năm 2009 0 VNĐ 729
169 Đáp án ĐH môn Văn khối C năm 2009 0 VNĐ 516
170 Đáp án ĐH môn Hóa khối B năm 2009 0 VNĐ 494
171 Đáp án ĐH môn Sinh khối B năm 2009 0 VNĐ 478
172 Đáp án ĐH môn Hóa khối A năm 2009 0 VNĐ 484
173 Đáp án ĐH môn Lý khối A năm 2009 0 VNĐ 490
174 Đáp án ĐH môn Anh khối D năm 2010 0 VNĐ 475
175 Đáp án ĐH môn Văn khối D năm 2010 0 VNĐ 499
176 Đáp án ĐH môn Hóa khối B năm 2010 0 VNĐ 499
177 Đáp án ĐH môn Sinh khối B năm 2010 0 VNĐ 470
178 Đáp án ĐH môn Lý khối A năm 2010 0 VNĐ 485
179 Đáp án ĐH môn Anh khối D năm 2011 0 VNĐ 509
180 Đáp án ĐH môn Văn khối D năm 2011 0 VNĐ 519
181 Đáp án ĐH môn Văn khối C năm 2011 0 VNĐ 520
182 Đáp án ĐH môn Hóa khối B năm 2011 0 VNĐ 495
183 Đáp án ĐH môn Sinh khối B năm 2011 0 VNĐ 492
184 Đáp án ĐH môn Hóa khối A năm 2011 0 VNĐ 500
185 Đáp án ĐH môn Lý khối A năm 2011 0 VNĐ 477
186 Đáp án ĐH môn Anh khối D năm 2012 0 VNĐ 483
187 Đáp án ĐH môn Văn khối D năm 2012 0 VNĐ 526
188 Đáp án ĐH môn Văn khối C năm 2012 0 VNĐ 513
189 Đáp án ĐH môn Hóa khối B năm 2012 0 VNĐ 493
190 Đáp án ĐH môn Sinh khối B năm 2012 0 VNĐ 464
191 Đáp án ĐH môn Lý khối A, A1 năm 2012 0 VNĐ 487
192 Đáp án ĐH môn Anh khối A1 năm 2012 0 VNĐ 484
193 Đáp án ĐH môn Hóa khối A năm 2012 0 VNĐ 520
194 Đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2002 0 VNĐ 494
195 Đề thi ĐH môn Văn khối D năm 2002 0 VNĐ 537
196 Đề thi ĐH môn Văn khối C năm 2002 0 VNĐ 515
197 Đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2002 0 VNĐ 489
198 Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2002 0 VNĐ 484
199 Đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2002 0 VNĐ 485
200 Đề thi ĐH môn Lý khối A năm 2002 0 VNĐ 486
201 Đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2003 0 VNĐ 508
202 Đề thi ĐH môn Văn khối D năm 2003 0 VNĐ 492
203 Đề thi ĐH môn Văn khối C năm 2003 0 VNĐ 496
204 Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2003 0 VNĐ 484
205 Đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2003 0 VNĐ 471
206 Đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2003 0 VNĐ 517
207 Đề thi ĐH môn Lý khối A năm 2003 0 VNĐ 488
208 Đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2004 0 VNĐ 491
209 Đề thi ĐH môn Văn khối D năm 2004 0 VNĐ 485
210 Đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2004 0 VNĐ 492
211 Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2004 0 VNĐ 539
212 Đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2004 0 VNĐ 468
213 Đề thi ĐH môn Lý khối A năm 2004 0 VNĐ 482
214 Đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2005 0 VNĐ 507
215 Đề thi ĐH môn Văn khối C năm 2005 0 VNĐ 501
216 Đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2005 0 VNĐ 597
217 Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2005 0 VNĐ 489
218 Đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2005 0 VNĐ 466
219 Đề thi ĐH môn Lý khối A năm 2005 0 VNĐ 478
220 Đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2006 0 VNĐ 488
221 Đề thi ĐH môn Văn khối D năm 2006 0 VNĐ 475
222 Đề thi ĐH môn Văn khối C năm 2006 0 VNĐ 497
223 Đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2006 0 VNĐ 475
224 Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2006 0 VNĐ 472
225 Đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2007 0 VNĐ 478
226 Đề thi ĐH môn Lý khối A năm 2006 0 VNĐ 482
227 Đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2007 0 VNĐ 482
228 Đề thi ĐH môn Văn khối D năm 2007 0 VNĐ 487
229 Đề thi ĐH môn Văn khối C năm 2007 0 VNĐ 494
230 Đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2007 0 VNĐ 483
231 Đề thi CĐ môn toán khối D năm 2009 0 VNĐ 471
232 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối D năm 2002 0 VNĐ 461
233 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối D năm 2003 0 VNĐ 492
234 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối D năm 2004 0 VNĐ 469
235 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối D năm 2005 0 VNĐ 485
236 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối D năm 2006 0 VNĐ 466
237 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối D năm 2007 0 VNĐ 493
238 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối D năm 2008 0 VNĐ 463
239 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối D năm 2010 0 VNĐ 462
240 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối D năm 2012 0 VNĐ 458
241 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối D năm 2011 0 VNĐ 473
242 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2004 0 VNĐ 447
243 Đề thi CĐ môn toán - khối B năm 2010 0 VNĐ 471
244 Đề thi CĐ môn toán - khối B năm 2009 0 VNĐ 474
245 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2011 0 VNĐ 480
246 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2012 0 VNĐ 466
247 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2011 0 VNĐ 463
248 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2010 0 VNĐ 455
249 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2009 0 VNĐ 465
250 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2008 0 VNĐ 456
251 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2007 0 VNĐ 471
252 Đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2007 0 VNĐ 486
253 Đề thi ĐH môn Lý khối A năm 2007 0 VNĐ 485
254 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2006 0 VNĐ 454
255 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2005 0 VNĐ 457
256 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2004 0 VNĐ 437
257 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2003 0 VNĐ 479
258 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2002 0 VNĐ 461
259 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối B năm 2011 0 VNĐ 461
260 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối A năm 2011 0 VNĐ 470
261 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối A năm 2012 0 VNĐ 482
262 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối A năm 2010 0 VNĐ 469
263 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối A năm 2009 0 VNĐ 475
264 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối A năm 2006 0 VNĐ 482
265 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối A năm 2004 0 VNĐ 487
266 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối A năm 2003 0 VNĐ 477
267 Đề thi CĐ - ĐH môn toán - khối A năm 2002 0 VNĐ 476
268 Đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2008 0 VNĐ 496
269 Đề thi ĐH môn Văn khối D năm 2008 0 VNĐ 488
270 Đề thi ĐH môn Văn khối C năm 2008 0 VNĐ 477
271 Đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2008 0 VNĐ 482
272 Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2008 0 VNĐ 477
273 Đề thi ĐH môn Lý khối A năm 2008 0 VNĐ 493
274 Đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2008 0 VNĐ 474
275 Đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2009 0 VNĐ 485
276 Đề thi ĐH môn Văn khối D năm 2009 0 VNĐ 490
277 Đề thi ĐH môn Văn khối C năm 2009 0 VNĐ 473
278 Đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2009 0 VNĐ 523
279 Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2009 0 VNĐ 478
280 Đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2009 0 VNĐ 479
281 Đề thi ĐH môn Lý khối A năm 2009 0 VNĐ 511
282 Đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2010 0 VNĐ 510
283 Đề thi ĐH môn Văn khối D năm 2010 0 VNĐ 445
284 Đề thi ĐH môn Văn khối C năm 2010 0 VNĐ 455
285 Đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2010 0 VNĐ 482
286 Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2010 0 VNĐ 485
287 Đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2010 0 VNĐ 484
288 Đề thi ĐH môn Lý khối A năm 2010 0 VNĐ 501
289 Đề thi ĐH môn Văn khối D năm 2011 0 VNĐ 472
290 Đề thi ĐH môn Văn khối C năm 2011 0 VNĐ 478
291 Đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2011 0 VNĐ 489
292 Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2011 0 VNĐ 492
293 Đề thi Đại học môn Vật lý khối A năm 2012 0 VNĐ 527
294 Đề thi ĐH môn Văn khối D năm 2012 0 VNĐ 489
295 Đề thi ĐH môn Văn khối C năm 2012 0 VNĐ 492
296 Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2012 0 VNĐ 514
297 Đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2012 0 VNĐ 509
298 Đề thi ĐH môn Anh khối A1 năm 2012 0 VNĐ 507
299 Đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2011 0 VNĐ 476
300 Đề thi ĐH môn Hóa khối B năm 2012 0 VNĐ 516
301 Đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2012 0 VNĐ 574
302 Đề thi Đại học môn Vật lý khối A năm 2011 0 VNĐ 556


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

" frameborder="0" allowfullscreen>

Fanpage Luyện thi Hải Phòng