STT Tên file Tiền/1 Download Số lần download Download
1 Đáp án đề thi CĐ môn Văn khối C, D năm 2013 0 VNĐ 477
2 Đáp án đề thi CĐ môn Sử khối C năm 2013 0 VNĐ 460
3 Đáp án đề thi CĐ môn Sinh khối B năm 2013 0 VNĐ 460
4 Đáp án đề thi CĐ môn Địa khối C năm 2013 0 VNĐ 441
5 Đáp án đề thi CĐ môn Anh khối A1, D1 năm 2013 0 VNĐ 461
6 Đáp án đề thi CĐ môn Hóa khối A, B năm 2013 0 VNĐ 451
7 Đáp án đề thi CĐ môn Toán khối A, A1, B, D năm 2013 0 VNĐ 468
8 Đề thi CĐ môn Anh khối A1, D năm 2013 0 VNĐ 505
9 Đề thi CĐ môn Anh khối A1, D năm 2013 0 VNĐ 599
10 Đề thi CĐ môn Lý khối A, A1 năm 2013 0 VNĐ 619
11 Đề thi CĐ môn Địa khối C năm 2013 0 VNĐ 470
12 Đề thi CĐ môn Sử khối C năm 2013 0 VNĐ 471
13 Đề thi CĐ môn Toán khối A, A1, B, D năm 2013 0 VNĐ 464
14 Đề thi CĐ môn Văn khối C,D năm 2013 0 VNĐ 477
15 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2008 khối D 0 VNĐ 500
16 Đáp án đề thi CĐ môn Toán năm 2008 khối B 0 VNĐ 494
17 Đáp án đề thi CĐ môn Toán năm 2008 khối A 0 VNĐ 586
18 Đáp án đề thi CĐ môn Toán năm 2009 khối D 0 VNĐ 495
19 Đáp án đề thi CĐ môn Toán năm 2009 khối B 0 VNĐ 495
20 Đáp án đề thi CĐ môn Toán năm 2009 khối A 0 VNĐ 487
21 Đáp án đề thi CĐ môn Toán năm 2010 khối D 0 VNĐ 490
22 Đáp án đề thi CĐ môn Toán năm 2010 khối B 0 VNĐ 507
23 Đáp án đề thi CĐ môn Toán năm 2010 khối A 0 VNĐ 496
24 Đáp án đề thi CĐ môn Toán năm 2011 khối D 0 VNĐ 495
25 Đáp án đề thi Cao đẳng môn Toán năm 2011 khối A 0 VNĐ 500
26 Đáp án đề thi Cao Đẳng môn Toán năm 2012 khối AA1 20,000 VNĐ 0
27 Đáp án CĐ môn Hóa khối B năm 2002 0 VNĐ 494
28 Đáp án CĐ môn Hóa khối A năm 2002 0 VNĐ 500
29 Đáp án CĐ môn Anh khối D năm 2007 0 VNĐ 522
30 Đáp án CĐ môn Hóa khối B năm 2007 0 VNĐ 511
31 Đáp án CĐ môn Sinh khối B năm 2007 0 VNĐ 498
32 Đáp án CĐ môn Lý khối A năm 2007 0 VNĐ 500
33 Đáp án CĐ môn Anh khối D năm 2008 0 VNĐ 496
34 Đáp án CĐ môn Văn khối D năm 2008 0 VNĐ 497
35 Đáp án CĐ môn Văn khối C năm 2008 0 VNĐ 498
36 Đáp án CĐ môn Hóa khối B năm 2008 0 VNĐ 484
37 Đáp án CĐ môn Sinh khối B năm 2008 0 VNĐ 474
38 Đáp án CĐ môn Hóa khối A năm 2008 0 VNĐ 506
39 Đáp án CĐ môn Lý khối A năm 2008 0 VNĐ 514
40 Đáp án CĐ môn Anh khối D năm 2009 0 VNĐ 485
41 Đáp án CĐ môn Văn khối D năm 2009 0 VNĐ 460
42 Đáp án CĐ môn Văn khối C năm 2009 0 VNĐ 512
43 Đáp án CĐ môn Hóa khối B năm 2009 20,000 VNĐ 0
44 Đáp án CĐ môn Sinh khối B năm 2009 0 VNĐ 477
45 Đáp án CĐ môn Hóa khối A năm 2009 0 VNĐ 479
46 Đáp án CĐ môn Lý khối A năm 2009 0 VNĐ 511
47 Đáp án CĐ môn Anh khối D năm 2010 0 VNĐ 500
48 Đáp án CĐ môn Văn khối D năm 2010 0 VNĐ 495
49 Đáp án CĐ môn Văn khối C năm 2010 0 VNĐ 497
50 Đáp án CĐ môn Hóa khối B năm 2010 0 VNĐ 476
51 Đáp án CĐ môn Sinh khối B năm 2010 0 VNĐ 482
52 Đáp án CĐ môn Hóa khối A năm 2010 0 VNĐ 475
53 Đáp án CĐ môn Lý khối A năm 2010 0 VNĐ 529
54 Đáp án CĐ môn Anh khối D năm 2011 0 VNĐ 503
55 Đáp án CĐ môn Văn khối D năm 2011 0 VNĐ 496
56 Đáp án CĐ môn Văn khối C năm 2011 0 VNĐ 491
57 Đáp án CĐ môn Hóa khối B năm 2011 0 VNĐ 498
58 Đáp án CĐ môn Sinh khối B năm 2011 0 VNĐ 481
59 Đáp án CĐ môn Anh khối A1, D1 năm 2011 0 VNĐ 501
60 Đáp án CĐ môn Hóa khối A năm 2011 0 VNĐ 489
61 Đáp án CĐ môn Lý khối A năm 2011 0 VNĐ 491
62 Đáp án CĐ môn Văn khối D,C năm 2012 0 VNĐ 485
63 Đáp án CĐ môn Sinh khối B năm 2012 0 VNĐ 628
64 Đáp án CĐ môn Hóa khối A, B năm 2012 0 VNĐ 473
65 Đáp án CĐ môn Lý khối A, A1 năm 2012 0 VNĐ 504
66 Đáp án CĐ môn Anh khối A1, D1 năm 2012 0 VNĐ 542
67 Đề thi CĐ môn Anh khối D năm 2007 0 VNĐ 498
68 Đề thi CĐ môn Hóa khối B năm 2007 0 VNĐ 477
69 Đề thi CĐ môn Sinh khối B năm 2007 0 VNĐ 473
70 Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2007 0 VNĐ 508
71 Đề thi CĐ môn Hóa khối A năm 2007 0 VNĐ 491
72 Đề thi CĐ môn Lý khối A năm 2007 0 VNĐ 506
73 Đề thi CĐ môn toán - khối A năm 2008 0 VNĐ 486
74 Đề thi CĐ môn toán - khối A năm 2009 0 VNĐ 501
75 Đề thi CĐ môn toán - khối A năm 2010 0 VNĐ 482
76 Đề thi CĐ môn toán - khối A năm 2012 0 VNĐ 485
77 Đề thi CĐ - môn toán - khối A năm 2011 0 VNĐ 485
78 Đề thi CĐ môn Anh khối D năm 2008 0 VNĐ 481
79 Đề thi CĐ môn Văn khối D năm 2008 0 VNĐ 485
80 Đề thi CĐ môn Văn khối C năm 2008 0 VNĐ 469
81 Đề thi CĐ môn Sinh khối B năm 2008 0 VNĐ 491
82 Đề thi CĐ môn Hóa khối A năm 2008 0 VNĐ 489
83 Đề thi CĐ môn Lý khối A năm 2008 0 VNĐ 495
84 Đề thi CĐ môn Anh khối D năm 2009 0 VNĐ 495
85 Đề thi CĐ môn Văn khối D năm 2009 0 VNĐ 484
86 Đề thi CĐ môn Văn khối C năm 2009 0 VNĐ 482
87 Đề thi CĐ môn Hóa khối B năm 2009 0 VNĐ 476
88 Đề thi CĐ môn Sinh khối B năm 2009 0 VNĐ 480
89 Đề thi CĐ môn Hóa khối A năm 2009 0 VNĐ 469
90 Đề thi CĐ môn Lý khối A năm 2009 0 VNĐ 667
91 Đề thi CĐ môn Văn khối D năm 2010 0 VNĐ 481
92 Đề thi CĐ môn Văn khối D năm 2010 0 VNĐ 499
93 Đề thi CĐ môn Anh khối D năm 2010 0 VNĐ 493
94 Đề thi CĐ môn Văn khối C năm 2010 0 VNĐ 445
95 Đề thi CĐ môn Hóa khối B năm 2010 0 VNĐ 460
96 Đề thi CĐ môn Sinh khối B năm 2010 0 VNĐ 443
97 Đề thi CĐ môn Hóa khối A năm 2010 0 VNĐ 476
98 Đề thi CĐ môn Lý khối A năm 2010 0 VNĐ 492
99 Đề thi CĐ môn Anh khối D năm 2011 0 VNĐ 494
100 Đề thi CĐ môn văn khối D năm 2011 0 VNĐ 475
101 Đề thi CĐ môn văn khối C năm 2011 0 VNĐ 468
102 Đề thi CĐ môn Hóa khối B năm 2011 0 VNĐ 488
103 Đề thi CĐ môn Sinh khối B năm 2011 0 VNĐ 472
104 Đề thi CĐ môn Anh khối A1,D1 năm 2011 0 VNĐ 501
105 Đề thi CĐ môn Anh khối D,C năm 2012 0 VNĐ 496
106 Đề thi CĐ môn Văn khối D,C năm 2012 0 VNĐ 477
107 Đề thi CĐ môn Sinh khối B năm 2012 0 VNĐ 475
108 Đề thi CĐ môn ANH khối A1,D1 năm 2012 0 VNĐ 513
109 Đề thi CĐ môn Vật lý khối A,A1 năm 2012 0 VNĐ 529
110 Đề thi CĐ môn Hóa khối A năm 2011 0 VNĐ 487
111 Đề thi CĐ môn Hóa khối A,B năm 2012 0 VNĐ 468
112 Đề thi CĐ môn Vật lý khối A năm 2011 0 VNĐ 553


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

" frameborder="0" allowfullscreen>

Fanpage Luyện thi Hải Phòng