STT Tên file Tiền/1 Download Số lần download Download
1 Đáp án đề thi CĐ môn Văn khối C, D năm 2013 0 VNĐ 456
2 Đáp án đề thi CĐ môn Sử khối C năm 2013 0 VNĐ 444
3 Đáp án đề thi CĐ môn Sinh khối B năm 2013 0 VNĐ 435
4 Đáp án đề thi CĐ môn Địa khối C năm 2013 0 VNĐ 423
5 Đáp án đề thi CĐ môn Anh khối A1, D1 năm 2013 0 VNĐ 437
6 Đáp án đề thi CĐ môn Hóa khối A, B năm 2013 0 VNĐ 433
7 Đáp án đề thi CĐ môn Toán khối A, A1, B, D năm 2013 0 VNĐ 449
8 Đề thi CĐ môn Anh khối A1, D năm 2013 0 VNĐ 484
9 Đề thi CĐ môn Anh khối A1, D năm 2013 0 VNĐ 575
10 Đề thi CĐ môn Lý khối A, A1 năm 2013 0 VNĐ 590
11 Đề thi CĐ môn Địa khối C năm 2013 0 VNĐ 449
12 Đề thi CĐ môn Sử khối C năm 2013 0 VNĐ 449
13 Đề thi CĐ môn Toán khối A, A1, B, D năm 2013 0 VNĐ 448
14 Đề thi CĐ môn Văn khối C,D năm 2013 0 VNĐ 458
15 Đáp án đề thi ĐH môn Toán năm 2008 khối D 0 VNĐ 477
16 Đáp án đề thi CĐ môn Toán năm 2008 khối B 0 VNĐ 474
17 Đáp án đề thi CĐ môn Toán năm 2008 khối A 0 VNĐ 565
18 Đáp án đề thi CĐ môn Toán năm 2009 khối D 0 VNĐ 480
19 Đáp án đề thi CĐ môn Toán năm 2009 khối B 0 VNĐ 473
20 Đáp án đề thi CĐ môn Toán năm 2009 khối A 0 VNĐ 465
21 Đáp án đề thi CĐ môn Toán năm 2010 khối D 0 VNĐ 470
22 Đáp án đề thi CĐ môn Toán năm 2010 khối B 0 VNĐ 491
23 Đáp án đề thi CĐ môn Toán năm 2010 khối A 0 VNĐ 476
24 Đáp án đề thi CĐ môn Toán năm 2011 khối D 0 VNĐ 476
25 Đáp án đề thi Cao đẳng môn Toán năm 2011 khối A 0 VNĐ 478
26 Đáp án đề thi Cao Đẳng môn Toán năm 2012 khối AA1 20,000 VNĐ 0
27 Đáp án CĐ môn Hóa khối B năm 2002 0 VNĐ 471
28 Đáp án CĐ môn Hóa khối A năm 2002 0 VNĐ 481
29 Đáp án CĐ môn Anh khối D năm 2007 0 VNĐ 502
30 Đáp án CĐ môn Hóa khối B năm 2007 0 VNĐ 486
31 Đáp án CĐ môn Sinh khối B năm 2007 0 VNĐ 475
32 Đáp án CĐ môn Lý khối A năm 2007 0 VNĐ 479
33 Đáp án CĐ môn Anh khối D năm 2008 0 VNĐ 475
34 Đáp án CĐ môn Văn khối D năm 2008 0 VNĐ 469
35 Đáp án CĐ môn Văn khối C năm 2008 0 VNĐ 476
36 Đáp án CĐ môn Hóa khối B năm 2008 0 VNĐ 462
37 Đáp án CĐ môn Sinh khối B năm 2008 0 VNĐ 455
38 Đáp án CĐ môn Hóa khối A năm 2008 0 VNĐ 486
39 Đáp án CĐ môn Lý khối A năm 2008 0 VNĐ 491
40 Đáp án CĐ môn Anh khối D năm 2009 0 VNĐ 463
41 Đáp án CĐ môn Văn khối D năm 2009 0 VNĐ 436
42 Đáp án CĐ môn Văn khối C năm 2009 0 VNĐ 487
43 Đáp án CĐ môn Hóa khối B năm 2009 20,000 VNĐ 0
44 Đáp án CĐ môn Sinh khối B năm 2009 0 VNĐ 455
45 Đáp án CĐ môn Hóa khối A năm 2009 0 VNĐ 459
46 Đáp án CĐ môn Lý khối A năm 2009 0 VNĐ 489
47 Đáp án CĐ môn Anh khối D năm 2010 0 VNĐ 469
48 Đáp án CĐ môn Văn khối D năm 2010 0 VNĐ 470
49 Đáp án CĐ môn Văn khối C năm 2010 0 VNĐ 475
50 Đáp án CĐ môn Hóa khối B năm 2010 0 VNĐ 457
51 Đáp án CĐ môn Sinh khối B năm 2010 0 VNĐ 458
52 Đáp án CĐ môn Hóa khối A năm 2010 0 VNĐ 454
53 Đáp án CĐ môn Lý khối A năm 2010 0 VNĐ 501
54 Đáp án CĐ môn Anh khối D năm 2011 0 VNĐ 477
55 Đáp án CĐ môn Văn khối D năm 2011 0 VNĐ 470
56 Đáp án CĐ môn Văn khối C năm 2011 0 VNĐ 466
57 Đáp án CĐ môn Hóa khối B năm 2011 0 VNĐ 479
58 Đáp án CĐ môn Sinh khối B năm 2011 0 VNĐ 460
59 Đáp án CĐ môn Anh khối A1, D1 năm 2011 0 VNĐ 483
60 Đáp án CĐ môn Hóa khối A năm 2011 0 VNĐ 469
61 Đáp án CĐ môn Lý khối A năm 2011 0 VNĐ 469
62 Đáp án CĐ môn Văn khối D,C năm 2012 0 VNĐ 463
63 Đáp án CĐ môn Sinh khối B năm 2012 0 VNĐ 610
64 Đáp án CĐ môn Hóa khối A, B năm 2012 0 VNĐ 453
65 Đáp án CĐ môn Lý khối A, A1 năm 2012 0 VNĐ 489
66 Đáp án CĐ môn Anh khối A1, D1 năm 2012 0 VNĐ 521
67 Đề thi CĐ môn Anh khối D năm 2007 0 VNĐ 479
68 Đề thi CĐ môn Hóa khối B năm 2007 0 VNĐ 461
69 Đề thi CĐ môn Sinh khối B năm 2007 0 VNĐ 457
70 Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2007 0 VNĐ 490
71 Đề thi CĐ môn Hóa khối A năm 2007 0 VNĐ 473
72 Đề thi CĐ môn Lý khối A năm 2007 0 VNĐ 492
73 Đề thi CĐ môn toán - khối A năm 2008 0 VNĐ 465
74 Đề thi CĐ môn toán - khối A năm 2009 0 VNĐ 475
75 Đề thi CĐ môn toán - khối A năm 2010 0 VNĐ 456
76 Đề thi CĐ môn toán - khối A năm 2012 0 VNĐ 465
77 Đề thi CĐ - môn toán - khối A năm 2011 0 VNĐ 468
78 Đề thi CĐ môn Anh khối D năm 2008 0 VNĐ 464
79 Đề thi CĐ môn Văn khối D năm 2008 0 VNĐ 461
80 Đề thi CĐ môn Văn khối C năm 2008 0 VNĐ 451
81 Đề thi CĐ môn Sinh khối B năm 2008 0 VNĐ 477
82 Đề thi CĐ môn Hóa khối A năm 2008 0 VNĐ 475
83 Đề thi CĐ môn Lý khối A năm 2008 0 VNĐ 471
84 Đề thi CĐ môn Anh khối D năm 2009 0 VNĐ 476
85 Đề thi CĐ môn Văn khối D năm 2009 0 VNĐ 465
86 Đề thi CĐ môn Văn khối C năm 2009 0 VNĐ 459
87 Đề thi CĐ môn Hóa khối B năm 2009 0 VNĐ 459
88 Đề thi CĐ môn Sinh khối B năm 2009 0 VNĐ 463
89 Đề thi CĐ môn Hóa khối A năm 2009 0 VNĐ 454
90 Đề thi CĐ môn Lý khối A năm 2009 0 VNĐ 653
91 Đề thi CĐ môn Văn khối D năm 2010 0 VNĐ 461
92 Đề thi CĐ môn Văn khối D năm 2010 0 VNĐ 479
93 Đề thi CĐ môn Anh khối D năm 2010 0 VNĐ 474
94 Đề thi CĐ môn Văn khối C năm 2010 0 VNĐ 418
95 Đề thi CĐ môn Hóa khối B năm 2010 0 VNĐ 440
96 Đề thi CĐ môn Sinh khối B năm 2010 0 VNĐ 427
97 Đề thi CĐ môn Hóa khối A năm 2010 0 VNĐ 458
98 Đề thi CĐ môn Lý khối A năm 2010 0 VNĐ 474
99 Đề thi CĐ môn Anh khối D năm 2011 0 VNĐ 467
100 Đề thi CĐ môn văn khối D năm 2011 0 VNĐ 452
101 Đề thi CĐ môn văn khối C năm 2011 0 VNĐ 445
102 Đề thi CĐ môn Hóa khối B năm 2011 0 VNĐ 469
103 Đề thi CĐ môn Sinh khối B năm 2011 0 VNĐ 458
104 Đề thi CĐ môn Anh khối A1,D1 năm 2011 0 VNĐ 476
105 Đề thi CĐ môn Anh khối D,C năm 2012 0 VNĐ 470
106 Đề thi CĐ môn Văn khối D,C năm 2012 0 VNĐ 459
107 Đề thi CĐ môn Sinh khối B năm 2012 0 VNĐ 456
108 Đề thi CĐ môn ANH khối A1,D1 năm 2012 0 VNĐ 493
109 Đề thi CĐ môn Vật lý khối A,A1 năm 2012 0 VNĐ 511
110 Đề thi CĐ môn Hóa khối A năm 2011 0 VNĐ 469
111 Đề thi CĐ môn Hóa khối A,B năm 2012 0 VNĐ 451
112 Đề thi CĐ môn Vật lý khối A năm 2011 0 VNĐ 534


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

" frameborder="0" allowfullscreen>

Fanpage Luyện thi Hải Phòng