STT Tên file Tiền/1 Download Số lần download Download
1 Đề thi THPTQG môn Địa Lý năm 2017 0 VNĐ 138
2 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn PB năm 2007 0 VNĐ 557
3 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn KPB năm 2007 0 VNĐ 531
4 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán PB năm 2007 0 VNĐ 575
5 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán KPB năm 2007 0 VNĐ 617
6 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2007 0 VNĐ 555
7 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sủ PB năm 2007 0 VNĐ 507
8 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sử KPB năm 2007 0 VNĐ 511
9 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý PB năm 2007 0 VNĐ 555
10 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý KPB năm 2007 0 VNĐ 614
11 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý KPB năm 2007 0 VNĐ 536
12 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa PB năm 2007 0 VNĐ 630
13 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa PB năm 2007 0 VNĐ 537
14 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa KPB năm 2007 0 VNĐ 581
15 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa KPB năm 2007 0 VNĐ 523
16 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Địa PB năm 2007 0 VNĐ 506
17 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2007 ( Hệ 7 năm ) 0 VNĐ 1032
18 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2007 ( hệ 3 năm ) 0 VNĐ 719
19 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh PB năm 2007 0 VNĐ 627
20 Đề thi tốt nghiệp môn văn PB năm 2007 0 VNĐ 529
21 Đề thi tốt nghiệp môn văn KPB năm 2007 0 VNĐ 503
22 Đề thi tốt nghiệp môn Toán PB năm 2007 0 VNĐ 525
23 Đề thi tốt nghiệp môn Toán KPB năm 2007 0 VNĐ 566
24 Đề thi tốt nghiệp môn Toán KPB năm 2007 0 VNĐ 514
25 Đề thi tốt nghiệp môn Sử PB năm 2007 0 VNĐ 500
26 Đề thi tốt nghiệp môn Sử năm 2007 0 VNĐ 520
27 Đề thi tốt nghiệp môn Lý năm 2007 0 VNĐ 497
28 Đề thi tốt nghiệp môn Lý KPB năm 2007 0 VNĐ 524
29 Đề thi tốt nghiệp môn Hóa PB năm 2007 0 VNĐ 550
30 Đề thi tốt nghiệp môn Hóa KPB năm 2007 0 VNĐ 522
31 Đề thi tốt nghiệp môn Địa PB năm 2007 0 VNĐ 504
32 Đề thi tốt nghiệp môn Địa KPB năm 2007 0 VNĐ 522
33 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2007 0 VNĐ 800
34 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2007 ( hệ 3 năm ) 0 VNĐ 627
35 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh PB năm 2007 0 VNĐ 575
36 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán PB năm 2007 L2 0 VNĐ 505
37 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn PB năm 2007 L2 0 VNĐ 503
38 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn KPB năm 2007 L2 0 VNĐ 494
39 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán KPB năm 2007 L2 0 VNĐ 513
40 Đề thi tốt nghiệp môn văn PB năm 2007 L2 0 VNĐ 506
41 Đề thi tốt nghiệp môn Văn KPB năm 2007 L2 0 VNĐ 494
42 Đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2007 L2 0 VNĐ 526
43 Đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2007 L2 0 VNĐ 507
44 Đề thi tốt nghiệp môn Toán KPB năm 2007 L2 0 VNĐ 519
45 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2003 0 VNĐ 593
46 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2003 0 VNĐ 506
47 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn năm 2003 0 VNĐ 502
48 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh năm 2004(hệ 7 năm) 0 VNĐ 616
49 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2007 L2 0 VNĐ 615
50 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh năm 2004(hệ 3 năm) 0 VNĐ 548
51 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý PB năm 2007 L2 0 VNĐ 506
52 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý KPB năm 2007 L2 0 VNĐ 499
53 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2004 0 VNĐ 526
54 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2007 L2 ( Hệ 7 năm ) 0 VNĐ 608
55 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2004 0 VNĐ 558
56 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2007 ( Hệ 3 năm ) 0 VNĐ 531
57 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2004 0 VNĐ 514
58 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2004 0 VNĐ 507
59 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh PB năm 2007 L2 0 VNĐ 537
60 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn năm 2004 0 VNĐ 497
61 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn PB năm 2008 L1 0 VNĐ 483
62 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn KPB năm 2008 L1 0 VNĐ 486
63 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán PB năm 2008 L1 0 VNĐ 524
64 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán KPB năm 2008 L1 0 VNĐ 496
65 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sử PB năm 2008 L1 0 VNĐ 490
66 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn SỬ KPB năm 2008 L1 0 VNĐ 514
67 Đề thi tốt nghiệp môn văn PB năm 2008 L1 0 VNĐ 483
68 Đề thi tốt nghiệp môn văn KPB năm 2008 L1 0 VNĐ 481
69 Đề thi tốt nghiệp môn Toán PB năm 2008 L1 0 VNĐ 507
70 Đề thi tốt nghiệp môn Toán KPB năm 2008 L1 0 VNĐ 495
71 Đề thi tốt nghiệp môn Sử PB năm 2008 L1 0 VNĐ 507
72 Đề thi tốt nghiệp môn Sử KPB năm 2008 L1 0 VNĐ 494
73 Đề thi tốt nghiệp môn Sinh PB năm 2008 L1 0 VNĐ 586
74 Đề thi tốt nghiệp môn Sinh KPB năm 2008 L1 0 VNĐ 587
75 Đề thi tốt nghiệp môn Lý PB năm 2008 L1 0 VNĐ 494
76 Đề thi tốt nghiệp môn Lý KPB năm 2008 L1 0 VNĐ 490
77 Đề thi tốt nghiệp môn Hóa PB năm 2008 L1 0 VNĐ 515
78 Đề thi tốt nghiệp môn Hóa KPB năm 2008 L1 0 VNĐ 522
79 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2008 L1 ( Hệ 7 năm ) 0 VNĐ 700
80 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2008 L1 ( Hệ 3 năm ) 0 VNĐ 579
81 Đề thi tốt nghiệp môn Anh PB năm 2008 L1 0 VNĐ 566
82 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sinh PB năm 2008 L1 0 VNĐ 533
83 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sinh KPB năm 2008 L1 0 VNĐ 539
84 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý PB năm 2008 L1 0 VNĐ 481
85 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý năm 2008 L1 0 VNĐ 484
86 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa PB năm 2008 L1 0 VNĐ 495
87 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2008 L1 0 VNĐ 488
88 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa KPB năm 2008 L1 0 VNĐ 501
89 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2008 L1 ( Hệ 7 năm ) 0 VNĐ 604
90 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2008 L1 ( Hệ 3 năm ) 0 VNĐ 514
91 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh PB năm 208 L1 0 VNĐ 507
92 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn PB năm 2008 L2 0 VNĐ 479
93 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn KPB năm 2008 L2 0 VNĐ 489
94 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán PB năm 2008 L2 0 VNĐ 543
95 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán KPB năm 2008 lần 2 0 VNĐ 489
96 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sử PB năm 2008 L2 0 VNĐ 489
97 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sử KPB năm 2008 L2 0 VNĐ 481
98 Đề thi tốt nghiệp môn văn PB năm 2008 L2 0 VNĐ 476
99 Đề thi tốt nghiệp môn văn KPB năm 2008 L2 0 VNĐ 482
100 Đề thi tốt nghiệp môn Toán PB năm 2008 L2 0 VNĐ 522
101 Đề thi tốt nghiệp môn Sử PB năm 2008 L2 0 VNĐ 494
102 Đề thi tốt nghiệp môn Sử KPB năm 2008 L2 0 VNĐ 478
103 Đề thi tốt nghiệp môn Sinh PB năm 2008 L2 0 VNĐ 688
104 Đề thi tốt nghiệp môn Sinh KPB năm 2008 L2 0 VNĐ 569
105 Đề thi tốt nghiệp môn Lý PB năm 2008 L2 0 VNĐ 480
106 Đề thi tốt nghiệp môn Lý KPB năm 2008 L2 0 VNĐ 478
107 Đề thi tốt nghiệp môn Hóa PB năm 2008 L2 0 VNĐ 504
108 Đề thi tốt nghiệp môn Hóa KPB năm 2008 L2 0 VNĐ 510
109 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2008 L2 ( Hệ 7 năm ) 0 VNĐ 648
110 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2008 L2 ( Hệ 3 năm ) 0 VNĐ 539
111 Đề thi tốt nghiệp môn Anh PB năm 2008 lần 2 0 VNĐ 553
112 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sinh PB năm 2008 lần 2 0 VNĐ 551
113 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sinh KPB năm 2008 lần 2 0 VNĐ 546
114 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý PB năm 2008 lần 2 0 VNĐ 491
115 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý KPB năm 2008 lần 2 0 VNĐ 491
116 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa PB năm 2008 lần 2 0 VNĐ 497
117 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa KPB năm 2008 L2 0 VNĐ 475
118 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2008 L2 ( Hệ 7 năm ) 0 VNĐ 564
119 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2008 lần 2 ( Hệ 3 năm ) 0 VNĐ 525
120 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2008 lần 2 0 VNĐ 511
121 Đề thi tốt nghiệp môn Lý năm 2009 0 VNĐ 613
122 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn năm 2009 0 VNĐ 486
123 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2009 0 VNĐ 500
124 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sử năm 2009 0 VNĐ 491
125 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Địa năm 2009 0 VNĐ 505
126 Đề thi tốt nghiệp môn văn năm 2009 0 VNĐ 510
127 Đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2009 0 VNĐ 503
128 Đề thi tốt nghiệp môn Sử năm 2009 0 VNĐ 479
129 Đề thi tốt nghiệp môn Sinh năm 2009 0 VNĐ 547
130 Đề thi tốt nghiệp môn Địa năm 2009 0 VNĐ 487
131 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2009 0 VNĐ 659
132 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sinh năm 2009 0 VNĐ 557
133 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý năm 2009 0 VNĐ 484
134 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2009 0 VNĐ 560
135 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sử năm 2010 0 VNĐ 498
136 Đề thi tốt nghiệp môn Sử năm 2010 0 VNĐ 497
137 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn năm 2010 0 VNĐ 480
138 Đề thi tốt nghiệp môn văn năm 2010 0 VNĐ 504
139 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn toán năm 2010 0 VNĐ 515
140 Đề thi tốt nghiệp môn toán năm 2010 0 VNĐ 509
141 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh hệ 7 năm 2005 0 VNĐ 733
142 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh hệ 3 năm 2005 0 VNĐ 601
143 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2005 0 VNĐ 534
144 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2005 0 VNĐ 485
145 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2005 0 VNĐ 539
146 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2005 0 VNĐ 502
147 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2005 0 VNĐ 521
148 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn năm 2005 0 VNĐ 492
149 Đề thi tốt nghiệp môn Sinh năm 2010 0 VNĐ 600
150 Đề thi tốt nghiệp môn Lý năm 2010 0 VNĐ 487
151 Đề thi tốt nghiệp môn Địa năm 2010 0 VNĐ 500
152 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2010 0 VNĐ 645
153 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sinh năm 2010 0 VNĐ 563
154 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2012 0 VNĐ 491
155 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý năm 2010 0 VNĐ 480
156 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2010 0 VNĐ 551
157 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn năm 2011 0 VNĐ 484
158 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2011 0 VNĐ 499
159 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sử năm 2011 0 VNĐ 510
160 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Địa năm 2011 0 VNĐ 536
161 Đề thi tốt nghiệp môn văn năm 2011 0 VNĐ 500
162 Đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2011 0 VNĐ 500
163 Đề thi tốt nghiệp môn Sử năm 2011 0 VNĐ 501
164 Đề thi tốt nghiệp môn sinh năm 2011 0 VNĐ 559
165 Đề thi tốt nghiệp môn lý năm 2011 0 VNĐ 497
166 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2011 0 VNĐ 602
167 Đề tốt nghiệp môn địa năm 2011 0 VNĐ 525
168 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn sinh năm 2011 0 VNĐ 527
169 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn lý năm 2011 0 VNĐ 509
170 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2011 0 VNĐ 539
171 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn năm 2006 0 VNĐ 486
172 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn KPB năm 2006 0 VNĐ 491
173 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn toán PB năm 2006 0 VNĐ 546
174 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán KPB năm 2006 0 VNĐ 574
175 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sử_pb năm 2006 0 VNĐ 492
176 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn sử KPB năm 2006 0 VNĐ 512
177 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn lý PB năm 2006 0 VNĐ 485
178 Đáp thi tốt nghiệp môn lý KPB năm 2006 0 VNĐ 495
179 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa PB năm 2006 0 VNĐ 507
180 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa năm 2006 0 VNĐ 534
181 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Địa PB năm 2006 0 VNĐ 491
182 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Địa năm 2012 0 VNĐ 507
183 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh PB năm 2006 0 VNĐ 629
184 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2006 0 VNĐ 614
185 Đề thi tốt nghiệp môn lý năm 2006 0 VNĐ 501
186 Đề thi tốt nghiệp môn địa năm 2006 0 VNĐ 510
187 Đề thi tốt nghiệp môn sử năm 2006 0 VNĐ 486
188 Đề thi tốt nghiệp môn Toán KPB năm 2006 0 VNĐ 527
189 Đề thi tốt nghiệp môn Anh KPB năm 2006 0 VNĐ 555
190 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2006 0 VNĐ 581
191 Đề thi tốt nghiệp môn văn năm 2012 0 VNĐ 488
192 Đề thi tốt nghiệp môn toán năm 2006 0 VNĐ 511
193 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Địa năm 2012 0 VNĐ 535
194 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sử năm 2012 0 VNĐ 514
195 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2012 0 VNĐ 504
196 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn năm 2012 0 VNĐ 563
197 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý năm 2012 0 VNĐ 478
198 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa năm 2012 0 VNĐ 493
199 Đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2012 0 VNĐ 593
200 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2012 0 VNĐ 571
201 Đề thi tốt nghiệp môn địa năm 2012 0 VNĐ 512
202 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2012 0 VNĐ 561
203 Đề thi tốt nghiệp môn lý năm 2012] 0 VNĐ 498
204 Đề thi tốt nghiệp môn văn năm 2012 0 VNĐ 525
205 Đề thi tốt nghiệp môn toán năm 2012] 0 VNĐ 534


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

" frameborder="0" allowfullscreen>

Fanpage Luyện thi Hải Phòng