STT Tên file Tiền/1 Download Số lần download Download
1 Đề thi THPTQG môn Địa Lý năm 2017 0 VNĐ 110
2 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn PB năm 2007 0 VNĐ 531
3 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn KPB năm 2007 0 VNĐ 505
4 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán PB năm 2007 0 VNĐ 552
5 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán KPB năm 2007 0 VNĐ 591
6 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2007 0 VNĐ 531
7 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sủ PB năm 2007 0 VNĐ 484
8 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sử KPB năm 2007 0 VNĐ 489
9 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý PB năm 2007 0 VNĐ 528
10 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý KPB năm 2007 0 VNĐ 585
11 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý KPB năm 2007 0 VNĐ 512
12 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa PB năm 2007 0 VNĐ 604
13 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa PB năm 2007 0 VNĐ 514
14 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa KPB năm 2007 0 VNĐ 554
15 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa KPB năm 2007 0 VNĐ 504
16 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Địa PB năm 2007 0 VNĐ 486
17 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2007 ( Hệ 7 năm ) 0 VNĐ 1009
18 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2007 ( hệ 3 năm ) 0 VNĐ 692
19 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh PB năm 2007 0 VNĐ 604
20 Đề thi tốt nghiệp môn văn PB năm 2007 0 VNĐ 508
21 Đề thi tốt nghiệp môn văn KPB năm 2007 0 VNĐ 481
22 Đề thi tốt nghiệp môn Toán PB năm 2007 0 VNĐ 507
23 Đề thi tốt nghiệp môn Toán KPB năm 2007 0 VNĐ 542
24 Đề thi tốt nghiệp môn Toán KPB năm 2007 0 VNĐ 496
25 Đề thi tốt nghiệp môn Sử PB năm 2007 0 VNĐ 477
26 Đề thi tốt nghiệp môn Sử năm 2007 0 VNĐ 497
27 Đề thi tốt nghiệp môn Lý năm 2007 0 VNĐ 480
28 Đề thi tốt nghiệp môn Lý KPB năm 2007 0 VNĐ 505
29 Đề thi tốt nghiệp môn Hóa PB năm 2007 0 VNĐ 529
30 Đề thi tốt nghiệp môn Hóa KPB năm 2007 0 VNĐ 504
31 Đề thi tốt nghiệp môn Địa PB năm 2007 0 VNĐ 480
32 Đề thi tốt nghiệp môn Địa KPB năm 2007 0 VNĐ 498
33 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2007 0 VNĐ 777
34 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2007 ( hệ 3 năm ) 0 VNĐ 611
35 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh PB năm 2007 0 VNĐ 552
36 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán PB năm 2007 L2 0 VNĐ 478
37 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn PB năm 2007 L2 0 VNĐ 481
38 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn KPB năm 2007 L2 0 VNĐ 475
39 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán KPB năm 2007 L2 0 VNĐ 496
40 Đề thi tốt nghiệp môn văn PB năm 2007 L2 0 VNĐ 477
41 Đề thi tốt nghiệp môn Văn KPB năm 2007 L2 0 VNĐ 475
42 Đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2007 L2 0 VNĐ 503
43 Đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2007 L2 0 VNĐ 488
44 Đề thi tốt nghiệp môn Toán KPB năm 2007 L2 0 VNĐ 497
45 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2003 0 VNĐ 571
46 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2003 0 VNĐ 483
47 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn năm 2003 0 VNĐ 480
48 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh năm 2004(hệ 7 năm) 0 VNĐ 596
49 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2007 L2 0 VNĐ 598
50 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh năm 2004(hệ 3 năm) 0 VNĐ 524
51 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý PB năm 2007 L2 0 VNĐ 479
52 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý KPB năm 2007 L2 0 VNĐ 469
53 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2004 0 VNĐ 504
54 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2007 L2 ( Hệ 7 năm ) 0 VNĐ 589
55 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2004 0 VNĐ 532
56 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2007 ( Hệ 3 năm ) 0 VNĐ 505
57 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2004 0 VNĐ 490
58 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2004 0 VNĐ 488
59 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh PB năm 2007 L2 0 VNĐ 508
60 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn năm 2004 0 VNĐ 478
61 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn PB năm 2008 L1 0 VNĐ 462
62 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn KPB năm 2008 L1 0 VNĐ 464
63 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán PB năm 2008 L1 0 VNĐ 500
64 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán KPB năm 2008 L1 0 VNĐ 471
65 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sử PB năm 2008 L1 0 VNĐ 473
66 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn SỬ KPB năm 2008 L1 0 VNĐ 488
67 Đề thi tốt nghiệp môn văn PB năm 2008 L1 0 VNĐ 463
68 Đề thi tốt nghiệp môn văn KPB năm 2008 L1 0 VNĐ 461
69 Đề thi tốt nghiệp môn Toán PB năm 2008 L1 0 VNĐ 482
70 Đề thi tốt nghiệp môn Toán KPB năm 2008 L1 0 VNĐ 478
71 Đề thi tốt nghiệp môn Sử PB năm 2008 L1 0 VNĐ 486
72 Đề thi tốt nghiệp môn Sử KPB năm 2008 L1 0 VNĐ 472
73 Đề thi tốt nghiệp môn Sinh PB năm 2008 L1 0 VNĐ 567
74 Đề thi tốt nghiệp môn Sinh KPB năm 2008 L1 0 VNĐ 567
75 Đề thi tốt nghiệp môn Lý PB năm 2008 L1 0 VNĐ 476
76 Đề thi tốt nghiệp môn Lý KPB năm 2008 L1 0 VNĐ 473
77 Đề thi tốt nghiệp môn Hóa PB năm 2008 L1 0 VNĐ 497
78 Đề thi tốt nghiệp môn Hóa KPB năm 2008 L1 0 VNĐ 504
79 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2008 L1 ( Hệ 7 năm ) 0 VNĐ 676
80 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2008 L1 ( Hệ 3 năm ) 0 VNĐ 563
81 Đề thi tốt nghiệp môn Anh PB năm 2008 L1 0 VNĐ 544
82 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sinh PB năm 2008 L1 0 VNĐ 509
83 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sinh KPB năm 2008 L1 0 VNĐ 517
84 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý PB năm 2008 L1 0 VNĐ 456
85 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý năm 2008 L1 0 VNĐ 462
86 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa PB năm 2008 L1 0 VNĐ 473
87 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2008 L1 0 VNĐ 463
88 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa KPB năm 2008 L1 0 VNĐ 474
89 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2008 L1 ( Hệ 7 năm ) 0 VNĐ 587
90 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2008 L1 ( Hệ 3 năm ) 0 VNĐ 492
91 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh PB năm 208 L1 0 VNĐ 487
92 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn PB năm 2008 L2 0 VNĐ 463
93 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn KPB năm 2008 L2 0 VNĐ 472
94 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán PB năm 2008 L2 0 VNĐ 520
95 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán KPB năm 2008 lần 2 0 VNĐ 466
96 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sử PB năm 2008 L2 0 VNĐ 469
97 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sử KPB năm 2008 L2 0 VNĐ 460
98 Đề thi tốt nghiệp môn văn PB năm 2008 L2 0 VNĐ 461
99 Đề thi tốt nghiệp môn văn KPB năm 2008 L2 0 VNĐ 465
100 Đề thi tốt nghiệp môn Toán PB năm 2008 L2 0 VNĐ 499
101 Đề thi tốt nghiệp môn Sử PB năm 2008 L2 0 VNĐ 469
102 Đề thi tốt nghiệp môn Sử KPB năm 2008 L2 0 VNĐ 455
103 Đề thi tốt nghiệp môn Sinh PB năm 2008 L2 0 VNĐ 672
104 Đề thi tốt nghiệp môn Sinh KPB năm 2008 L2 0 VNĐ 553
105 Đề thi tốt nghiệp môn Lý PB năm 2008 L2 0 VNĐ 462
106 Đề thi tốt nghiệp môn Lý KPB năm 2008 L2 0 VNĐ 459
107 Đề thi tốt nghiệp môn Hóa PB năm 2008 L2 0 VNĐ 483
108 Đề thi tốt nghiệp môn Hóa KPB năm 2008 L2 0 VNĐ 492
109 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2008 L2 ( Hệ 7 năm ) 0 VNĐ 627
110 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2008 L2 ( Hệ 3 năm ) 0 VNĐ 523
111 Đề thi tốt nghiệp môn Anh PB năm 2008 lần 2 0 VNĐ 537
112 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sinh PB năm 2008 lần 2 0 VNĐ 532
113 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sinh KPB năm 2008 lần 2 0 VNĐ 522
114 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý PB năm 2008 lần 2 0 VNĐ 468
115 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý KPB năm 2008 lần 2 0 VNĐ 470
116 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa PB năm 2008 lần 2 0 VNĐ 476
117 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa KPB năm 2008 L2 0 VNĐ 457
118 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2008 L2 ( Hệ 7 năm ) 0 VNĐ 544
119 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2008 lần 2 ( Hệ 3 năm ) 0 VNĐ 504
120 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2008 lần 2 0 VNĐ 488
121 Đề thi tốt nghiệp môn Lý năm 2009 0 VNĐ 588
122 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn năm 2009 0 VNĐ 466
123 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2009 0 VNĐ 480
124 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sử năm 2009 0 VNĐ 466
125 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Địa năm 2009 0 VNĐ 483
126 Đề thi tốt nghiệp môn văn năm 2009 0 VNĐ 493
127 Đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2009 0 VNĐ 480
128 Đề thi tốt nghiệp môn Sử năm 2009 0 VNĐ 462
129 Đề thi tốt nghiệp môn Sinh năm 2009 0 VNĐ 530
130 Đề thi tốt nghiệp môn Địa năm 2009 0 VNĐ 469
131 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2009 0 VNĐ 637
132 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sinh năm 2009 0 VNĐ 536
133 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý năm 2009 0 VNĐ 462
134 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2009 0 VNĐ 537
135 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sử năm 2010 0 VNĐ 472
136 Đề thi tốt nghiệp môn Sử năm 2010 0 VNĐ 476
137 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn năm 2010 0 VNĐ 461
138 Đề thi tốt nghiệp môn văn năm 2010 0 VNĐ 481
139 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn toán năm 2010 0 VNĐ 497
140 Đề thi tốt nghiệp môn toán năm 2010 0 VNĐ 489
141 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh hệ 7 năm 2005 0 VNĐ 705
142 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh hệ 3 năm 2005 0 VNĐ 573
143 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2005 0 VNĐ 506
144 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2005 0 VNĐ 463
145 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2005 0 VNĐ 517
146 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2005 0 VNĐ 483
147 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2005 0 VNĐ 502
148 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn năm 2005 0 VNĐ 469
149 Đề thi tốt nghiệp môn Sinh năm 2010 0 VNĐ 580
150 Đề thi tốt nghiệp môn Lý năm 2010 0 VNĐ 466
151 Đề thi tốt nghiệp môn Địa năm 2010 0 VNĐ 473
152 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2010 0 VNĐ 626
153 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sinh năm 2010 0 VNĐ 546
154 Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2012 0 VNĐ 471
155 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý năm 2010 0 VNĐ 458
156 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2010 0 VNĐ 528
157 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn năm 2011 0 VNĐ 462
158 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2011 0 VNĐ 480
159 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sử năm 2011 0 VNĐ 491
160 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Địa năm 2011 0 VNĐ 510
161 Đề thi tốt nghiệp môn văn năm 2011 0 VNĐ 478
162 Đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2011 0 VNĐ 476
163 Đề thi tốt nghiệp môn Sử năm 2011 0 VNĐ 484
164 Đề thi tốt nghiệp môn sinh năm 2011 0 VNĐ 541
165 Đề thi tốt nghiệp môn lý năm 2011 0 VNĐ 473
166 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2011 0 VNĐ 583
167 Đề tốt nghiệp môn địa năm 2011 0 VNĐ 502
168 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn sinh năm 2011 0 VNĐ 507
169 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn lý năm 2011 0 VNĐ 481
170 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2011 0 VNĐ 521
171 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn năm 2006 0 VNĐ 469
172 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn KPB năm 2006 0 VNĐ 473
173 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn toán PB năm 2006 0 VNĐ 522
174 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán KPB năm 2006 0 VNĐ 551
175 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sử_pb năm 2006 0 VNĐ 473
176 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn sử KPB năm 2006 0 VNĐ 488
177 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn lý PB năm 2006 0 VNĐ 464
178 Đáp thi tốt nghiệp môn lý KPB năm 2006 0 VNĐ 473
179 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa PB năm 2006 0 VNĐ 487
180 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa năm 2006 0 VNĐ 509
181 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Địa PB năm 2006 0 VNĐ 472
182 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Địa năm 2012 0 VNĐ 487
183 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh PB năm 2006 0 VNĐ 608
184 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2006 0 VNĐ 593
185 Đề thi tốt nghiệp môn lý năm 2006 0 VNĐ 480
186 Đề thi tốt nghiệp môn địa năm 2006 0 VNĐ 492
187 Đề thi tốt nghiệp môn sử năm 2006 0 VNĐ 465
188 Đề thi tốt nghiệp môn Toán KPB năm 2006 0 VNĐ 509
189 Đề thi tốt nghiệp môn Anh KPB năm 2006 0 VNĐ 534
190 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2006 0 VNĐ 562
191 Đề thi tốt nghiệp môn văn năm 2012 0 VNĐ 471
192 Đề thi tốt nghiệp môn toán năm 2006 0 VNĐ 486
193 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Địa năm 2012 0 VNĐ 509
194 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sử năm 2012 0 VNĐ 491
195 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2012 0 VNĐ 487
196 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn năm 2012 0 VNĐ 535
197 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý năm 2012 0 VNĐ 460
198 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa năm 2012 0 VNĐ 472
199 Đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2012 0 VNĐ 568
200 Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2012 0 VNĐ 550
201 Đề thi tốt nghiệp môn địa năm 2012 0 VNĐ 492
202 Đề thi tốt nghiệp môn Anh năm 2012 0 VNĐ 550
203 Đề thi tốt nghiệp môn lý năm 2012] 0 VNĐ 481
204 Đề thi tốt nghiệp môn văn năm 2012 0 VNĐ 502
205 Đề thi tốt nghiệp môn toán năm 2012] 0 VNĐ 515


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

" frameborder="0" allowfullscreen>

Fanpage Luyện thi Hải Phòng