Khối : Môn : Giáo viên :
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 TOÁN Thầy Đỗ Duy Thành Thứ 3 và thứ 6: 19h30 - 21h Thứ Sáu(3/9) Phòng A2
12 TOÁN Thầy Đỗ Duy Thành Thứ 4 và thứ 7: 19h30 - 21h00 Thứ 7(4/9) Phòng A2
12 TOÁN Thầy Đỗ Duy Thành Thứ 4 và Thứ 7: 17h30 - 19h00 Thứ 7(4/9) Phòng A2
12 TOÁN Thầy Đỗ Duy Thành Chủ nhật: 14h - 17h Chủ Nhật(5/9) Phòng A2
12 TOÁN Thầy Đỗ Duy Thành Thứ 2 và Thứ 5: 19h30 -21h00 Thứ Hai(6/9) Phòng A2
12 TOÁN Thầy Phạm Quang Khải Chủ nhật: 8h00 - 11h00 Chủ Nhật(5/9) Phòng A1
12 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Chủ nhật: 18h-21h Chủ Nhật(5/9) Phòng B2
12 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Chủ nhật: 8h - 11h Chủ Nhật(5/9) Phòng B3
12 TOÁN Thầy Phạm Quang Khải Thứ 4 và chủ nhật: 19h30-21h Chủ Nhật(5/9) Phòng A1
12 TOÁN Thầy Phạm Quang Khải Thứ 7: 17h45 - 21h00 Thứ 7(4/9) Phòng A1
12 TOÁN Thầy Phạm Quang Khải Thứ 3 và thứ 6: 19h30 - 21h00 Thứ Sáu(3/9) Phòng A1
12 TOÁN Thầy Phạm Quang Khải Thứ 3 và thứ 6: 17h30 - 19h00 Thứ Sáu(3/9) Phòng A1
12 VẬT LÝ Thầy Nguyễn Ngọc Khải Thứ 2 và thứ 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(6/9) Phòng B4
12 VẬT LÝ Thầy Nguyễn Ngọc Khải Thứ 4 và thứ 7: 19h30-21h Thứ 7(4/9) Phòng B4
12 VẬT LÝ Thầy Nguyễn Ngọc Khải Chủ nhật: 18h00 - 21h00 Chủ Nhật(5/9) Phòng B4
12 VẬT LÝ Thầy Nguyễn Ngọc Khải Thứ 4 và Thứ 7: 17h30 - 19h00 Thứ 7(4/9) Phòng B4
12 VẬT LÝ Thầy Nguyễn Ngọc Khải Thứ 3 và thứ 6: 19h30 - 21h00 Thứ Sáu(3/9) Phòng B4
12 VẬT LÝ Thầy Nguyễn Ngọc Khải Chủ nhật: 8h - 11h Chủ Nhật(5/9) Phòng B4
12 VẬT LÝ Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 3 và thứ 6: 19h30 - 21h00 Thứ Sáu(3/9) Phòng A3
12 VẬT LÝ Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 2 và Thứ 5: 19h30 -21h00 Thứ Hai(6/9) Phòng A3
12 VẬT LÝ Thầy Nguyễn Hữu Nam Chủ nhật: 14h-17h Chủ Nhật(5/9) Phòng A3
12 VẬT LÝ Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 4 và thứ 7: 19h30-21h Thứ 7(4/9) Phòng A3
12 HÓA HỌC Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 và thứ 7: 19h30-21h Thứ Tư(1/9) Phòng B1
12 HÓA HỌC Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3+6: 19h30 - 21h00 Thứ Sáu(3/9) Phòng B1
12 HÓA HỌC Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 và thứ 5: 17h30 - 19h Thứ Hai(6/9) Phòng B1
12 HÓA HỌC Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3 và thứ 6: 17h30 - 19h00 Thứ Sáu(3/9) Phòng B1
12 HÓA HỌC Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 và Thứ 5: 19h30 -21h00 Thứ Hai(6/9) Phòng B1
12 HÓA HỌC Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Chủ nhật: 8h-11h Thứ Hai(6/9) Phòng B1
12 SINH HỌC Thầy Đỗ Danh Kiên Chủ nhật: 14h-17h Chủ Nhật(5/9) Phòng B3
12 NGỮ VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 và thứ 5: 17h30 - 19h00 Chủ Nhật(6/9) Phòng A2
12 NGỮ VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 3 và thứ 6: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(3/9) Phòng A2
12 NGỮ VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 4 +7: 17h30-19h Thứ Tư(1/9) Phòng A3
12 NGỮ VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 và Thứ 5: 19h30 -21h00 Thứ Hai(6/9) Phòng A2
12 TIẾNG ANH Thầy Dương Văn Hoạt Chủ nhật: 14h - 17h Chủ Nhật(5/9) Phòng B6
12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3+6: 19h30 - 21h00 Thứ Sáu(3/9) Phòng B5
12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4+7: 19h30 - 21h Thứ 7(4/9) Phòng B5
12 LỊCH SỬ Cô Vũ Thị Hằng Thứ 2 và thứ 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(6/9) Phòng B5
12 ĐỊA LÝ Thầy Vũ Thành Trung Thứ 2 và Thứ 5: 19h30 -21h00 Thứ Hai(6/9) Phòng B6
11 TOÁN Thầy Phạm Quang Khải Thứ 2 và thứ 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(6/9) Phòng A1
11 TOÁN Thầy Đỗ Duy Thành Chủ nhật: 8h - 11h Chủ Nhật(5/9) Phòng A2
11 TOÁN Thầy Phạm Quang Khải Thứ 2 và thứ 5: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(6/9) Phòng A1
11 TOÁN Thầy Đỗ Duy Thành Chủ nhật: 17h30-2h030 Chủ Nhật(5/9) Phòng A2
11 TOÁN Thầy Phạm Quang Khải Chủ nhật: 14h - 17h Chủ Nhật(5/9) Phòng A1
11 VẬT LÝ Thầy Nguyễn Ngọc Khải Thứ 3: 17h30-19h Thứ Ba(7/9) Phòng B4
11 VẬT LÝ Thầy Nguyễn Ngọc Khải Thứ 5: 19h30-21h Thứ Năm(9/9) Phòng B4
11 VẬT LÝ Thầy Nguyễn Ngọc Khải Chủ nhật: 14h15 - 15h45 Chủ Nhật(5/9) Phòng B4
11 VẬT LÝ Thầy Nguyễn Hữu Nam Chủ nhật: 8h-11h Chủ Nhật(5/9) Phòng A3
11 HÓA HỌC Thầy Bùi Hưng Đạo Thứ 3 + thứ 6: 19h30 - 21h Thứ Sáu(3/9) Phòng B2
11 HÓA HỌC Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 7: 17h30-19h Thứ 7(4/9) Phòng B1
11 HÓA HỌC Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Chủ nhật: 14h-15h30 Chủ Nhật(5/9) Phòng B1
11 HÓA HỌC Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(1/9) Phòng B1
11 HÓA HỌC Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Chủ nhật: 17h30 - 19h00 Chủ Nhật(5/9) Phòng B1
11 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Chủ nhật: 8h-11h Chủ Nhật(5/9) Phòng B5
11 TIẾNG ANH Thầy Dương Văn Hoạt Chủ nhật: 8h - 11h Chủ Nhật(5/9) Phòng B6
11 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa Thứ 4 và thứ 7: 17h30 - 19h Thứ Tư(1/9) Phòng B2
10 TOÁN Thầy Đỗ Duy Thành Thứ 2: 17h30-20h Thứ Hai(6/9) Phòng A2
10 TOÁN Thầy Đỗ Duy Thành Thứ 5: 17h30-20h Thứ Năm(9/9) Phòng A2
10 TOÁN Thầy Phạm Quang Khải Chủ nhật: 17h30 - 19h30 Chủ Nhật(5/9) A1
10 TOÁN Thầy Phạm Quang Khải Thứ 4: 17h30 - 19h30 Thứ Tư(1/9) Phòng A1
10 VẬT LÝ Thầy Nguyễn Ngọc Khải Thứ 2: 19h30-21h Thứ Hai(6/9) Phòng B4
10 VẬT LÝ Thầy Nguyễn Ngọc Khải Chủ nhật: 16h-17h30 Chủ Nhật(5/9) Phòng B4
10 VẬT LÝ Thầy Nguyễn Hữu Nam Chủ nhật: 17h30 - 20h30 Chủ Nhật(5/9) Phòng A3
10 HÓA HỌC Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Chủ nhật: 19h30-21h Chủ Nhật(5/9) Phòng B1
10 HÓA HỌC Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Chủ nhật: 15h30-17h Chủ Nhật(5/9) Phòng B1
9 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 +7: 17h30-19h Chủ Nhật(5/9) Phòng B5
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 NGỮ VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 3 và thứ 6: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(3/9) Phòng A2


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

" frameborder="0" allowfullscreen>

Fanpage Luyện thi Hải Phòng