Khối : Môn : Giáo viên :
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 + 13 ĐỊA Cô Nguyễn Mai Vân Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đang học Địa lý công nghiệp) Thứ Hai(24/8) Phòng A3
12 + 13 ĐỊA Cô Nguyễn Mai Vân Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học Địa lý công nghiệp) Thứ Ba(15/9) Phòng A3
12 + 13 TOÁN Thầy Chu Minh Thành Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 Thứ Ba(12/1) Phòng B5
12 + 13 TOÁN Thầy Chu Minh Thành CN: 14h00 - 17h00 (Đang học Phương trình mặt phẳng và phương pháp tính nguyên hàm) Chủ Nhật(19/7) Phòng B4
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4+7: 17h30 - 19h00 (Đang học) Thứ 7(22/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đang học Nguyên hàm tích phân) Thứ Hai(14/9) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 19h30 (Đang học) Thứ Năm(6/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học Tích phân) Thứ Ba(13/10) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 19h30 (Đang học Mũ - loga) Thứ Ba(13/10) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4 + 7: 19h30 - 21h00 (Đang học Tích phân) Thứ Tư(5/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh CN: 14h00 - 17h00 (Đang học) Chủ Nhật(2/8) Phòng B3
12 + 13 SỬ Cô Vũ Thị Hằng CN: 17h30 - 21h00 (Đang học Sử Việt Nam 1954 - 1975) Chủ Nhật(11/10) Phòng B5
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 + 6: 19h30 (Đang học Bài toán biện luận theo điện trở R) Thứ Ba(15/9) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 2 + 5: 19h30 (Đang học Dòng điện xoay chiều) Thứ Hai(14/9) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 4 + 7: 19h30 (Đang học Dòng điện xoay chiều) Thứ Tư(16/9) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(11/1) Phòng B5
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học Bài toán biện luận theo điện trở R) Thứ Ba(15/9) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công CN: 14h00 - 17h00 (Đang học Dòng điện xoay chiều) Chủ Nhật(11/10) Phòng A1
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam CN: 8h00 - 11h00 (Đang học Máy biến áp) Chủ Nhật(9/8) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 2 + 5: 19h30 (Đang học hộp đen điện xoay chiều) Thứ Năm(6/8) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 3 + 6: 19h30 (Đang học hộp đen điện xoay chiều) Thứ Sáu(7/8) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Đang học hộp đen điện xoay chiều) Thứ Tư(5/8) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam CN: 14h00 - 17h00 (Đang học Máy biến áp) Chủ Nhật(9/8) Phòng A3
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 17h30 - 19h00 (Đang học) Chủ Nhật(9/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 8h00 - 11h00 (Đang học) Chủ Nhật(13/9) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học Vô cơ) Thứ Ba(15/9) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 + 7: 19h30 - 21h00 (Đang học Vô cơ) Thứ 7(8/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đang học Vô cơ) Thứ Hai(14/9) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 19h30 (Đang học Vô cơ) Thứ Năm(6/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3 + 6: 19h30 (Đang học) Thứ Sáu(7/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Đang học Vô cơ) Thứ Tư(16/9) Phòng B1
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 7: 14h00 - 17h00 (Bài mở đầu) Thứ 7(9/1) Phòng A1
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Bài Chọn Giống) Thứ Hai(12/10) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 2 + 5: 19h30 (Bài tập Chọn Giống) Thứ Năm(6/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 8h00 - 11h00 (Đang học bài Chọn giống) Chủ Nhật(9/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 14h00 - 17h00 (Đang học Bài Chọn giống) Chủ Nhật(23/8) Phòng B2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết CN: 8h00 - 11h00 (Đang học) Chủ Nhật(13/9) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 4 + 7: 19h30 - 21h00 (Đang học) Thứ 7(22/8) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 (Đang học) Thứ Ba(11/8) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đang học) Thứ Năm(6/8) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 19h30 - 21h00 Thứ Tư(14/10) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa Thứ 2 + 5: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(11/1) Phòng B5
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa CN: 14h00 - 17h00 (Đang học) Chủ Nhật(13/9) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung CN: 8h00 - 11h00 (Đang học Ngữ pháp) Chủ Nhật(11/10) Phòng A1
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 Thứ Ba(12/1) Phòng B5
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Luyện đề) Thứ Hai(14/9) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 2 + 5: 19h30 (Đang học) Thứ Hai(14/9) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học) Thứ Sáu(7/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 (Luyện đề) Thứ Ba(15/9) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Đang học) Thứ Tư(5/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 + 7: 19h30 - 21h00 (Luyện đề) Thứ Tư(5/8) Phòng B4
11 TOÁN Thầy Phạm Huy Điệp Thứ 5: 17h30 - 19h00 Thứ Năm(3/12) Phòng A1
11 TOÁN Thầy Phạm Huy Điệp Thứ 6: 17h30 - 19h00 Thứ Sáu(4/12) Phòng A3
11 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh CN: 8h00 - 11h00 (Đang học Giới hạn và sự liên tục của hàm sốs) Chủ Nhật(9/8) Phòng B3
11 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học Suất điện động cảm ứng) Thứ Ba(4/8) Phòng A2
11 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Đang học Suất điện động cảm ứng) Thứ Tư(14/10) Phòng B2
11 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 5: 17h30 - 19h00 Thứ Năm(14/1) Phòng A2
11 Thầy Nguyễn Văn Nghị CN: 17h30 - 19h00 Chủ Nhật(10/1) Phòng A2
11 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 4 + 7: 19h30 - 21h00 (Đang học Tương tác 2 dây dẫn và momen từ) Thứ Tư(5/8) Phòng A3
11 Lớp chất lượng cao CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(13/12) Phòng A2
11 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 14h00 - 15h30 (Bắt đầu học Hóa hữu cơ) Chủ Nhật(16/8) Phòng B1
10 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 2+6: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(11/1) Phòng B5
10 TOÁN Thầy Chu Minh Thành CN: 7h30 - 10h30 (Đang học phương trình đường thẳng và ôn tập bất phương trình) Chủ Nhật(13/9) Phòng B5
10 Thầy Nguyễn Văn Nghị CN: 8h00 - 11h00 (Học Cân bằng của vật rắn) Chủ Nhật(11/10) Phòng B4
10 Thầy Nguyễn Hữu Nam CN: 17h30 - 21h00 (Đang học Động lượng) Chủ Nhật(13/9) Phòng A3
10 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 15h30 - 17h00 (Ôn tập học kỳ I) Chủ Nhật(11/10) Phòng B1
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

Facebook Luyện thi Hải Phòng