Khối : Môn : Giáo viên :
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 + 13 TOÁN Thầy Trịnh Việt Anh Thứ 4+7: 19h30 - 21h00 Thứ 7(13/8) Phòng B2
12 + 13 ĐỊA Cô Nguyễn Mai Vân Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(15/8) Phòng A3
12 + 13 ĐỊA Cô Nguyễn Mai Vân Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(15/8) Phòng A2
12 + 13 TOÁN Thầy Chu Minh Thành Thứ 2+5: 19h30 - 21h00 Thứ Năm(11/8) Phòng B6
12 + 13 TOÁN Thầy Chu Minh Thành CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(14/8) Phòng B6
12 + 13 TOÁN Thầy Chu Minh Thành Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(9/8) Phòng B6
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4+7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(24/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đang học Ứng dụng của đạo hàm) Thứ Năm(11/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 (Đang học Ứng dụng của đạo hàm) Thứ Sáu(5/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học Ứng dụng của đạo hàm) Thứ Sáu(12/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4 + 7: 19h30 - 21h00 Thứ Tư(17/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2+5: 19h30 - 21h00 (Đang học câu hỏi phụ của bài toán khảo sát) Thứ Năm(11/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh CN: 8h00 - 11h00 (Đang học câu hỏi phụ của bài toán khảo sát) Chủ Nhật(14/8) Phòng B3
12 + 13 SỬ Cô Vũ Thị Hằng Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(11/1) Phòng A3
12 + 13 SỬ Cô Vũ Thị Hằng CN: 17h30 - 21h00 Chủ Nhật(14/8) Phòng B6
12 + 13 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học Con lắc đơn) Thứ Sáu(12/8) Phòng B5
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 Thứ Ba(9/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Nguyễn Văn Nghị CN: 17h30 - 21h00 (Năng lượng trong DĐĐH) Chủ Nhật(14/8) Phòng B5
12 + 13 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 4+7: 17h30 - 19h00 (Đang học Con lắc đơn) Thứ 7(13/8) Phòng B5
12 + 13 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 Thứ Ba(16/8) Phòng B5
12 + 13 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 2 + 5: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(15/8) Phòng B5
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 2 + 5: 19h30 - 21h00 (Đang học Con lắc lò xo) Thứ Năm(11/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(8/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(9/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam CN: 14h00 - 17h00 (Đang học quãng đường trong DĐĐH và con lắc lò xo Chủ Nhật(14/8) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 2 + 5: 19h30 - 21h00 (Đang học con lắc đơn tờ 1 và tờ 2) Thứ Năm(11/8) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học con lắc đơn tờ 1 và tờ 2) Thứ Sáu(12/8) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 4 + 7: 19h30 - 21h00 (Đang học con lắc đơn tờ 1 và tờ 2) Thứ 7(13/8) Phòng A3
12 + 13 Thầy Đinh Hồng Tiệp CN: 14h00 - 17h00 (Đang học Sóng dừng) Chủ Nhật(14/8) Phòng A1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 14h00 - 17h00 (Đang học Ancol) Chủ Nhật(14/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3+6: 19h30 - 21h00 (Đang học Ancol) Thứ Sáu(12/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Sáu(12/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Đang học Ancol) Thứ 7(13/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đang học Ancol) Thứ Năm(11/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 19h30 - 21h00 (Đang học Ancol) Thứ Năm(11/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 8h00 - 11h00 Chủ Nhật(21/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Sáu(12/8) Phòng B1
12 + 13 SINH Cô Vũ Thị Tâm Thứ 4+7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(10/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Cô Vũ Thị Tâm Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(9/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 17h30 - 21h00 Chủ Nhật(21/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(15/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 2 + 5: 19h30 - 21h00 Thứ Năm(18/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 8h00 - 11h00 (Đang học Di truyền Menden) Chủ Nhật(14/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(14/8) Phòng B2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết CN: 8h00 - 11h00 Chủ Nhật(14/8) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Đang học) Thứ 7(13/8) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 (Đang học) Thứ Sáu(12/8) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 19h30 - 21h00 (Đang học) Thứ Năm(11/8) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đang học) Thứ Năm(11/8) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa Thứ 4+7: 19h30 - 21h00 Thứ Tư(17/8) Phòng B5
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 (Đang học So sánh) Thứ Sáu(12/8) Phòng B2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Năm(18/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đang học Tính từ) Thứ Năm(11/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Sáu(12/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4+7: 19h30 - 21h00 (Đang học Tính từ) Thứ 7(13/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 2 + 5: 19h30 - 21h00 Thứ Năm(11/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 Thứ Sáu(12/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ 7(13/8) Phòng B4
11 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 Thứ Sáu(19/8) Phòng B6
11 TOÁN Thầy Chu Minh Thành CN: 8h00 - 11h00 (Đang học Phương trình lượng giác) Chủ Nhật(14/8) Phòng B5
11 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(21/8) Phòng B3
11 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 (Bắt đầu học chương trình 11) Thứ Hai(8/8) Phòng B5
11 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 4+7: 19h30 - 21h00 (Bắt đầu học chương trình 11) Thứ Tư(10/8) Phòng B5
11 Thầy Phạm Văn Công Thứ 4 + 7: 17h30 -19h00 Thứ 7(13/8) Phòng A1
11 Thầy Nguyễn Hữu Nam CN: 8h00 - 11h00 (Đang học Điện trường) Chủ Nhật(14/8) Phòng A3
11 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 3+6: 19h30 - 21h00 (Đang học Điện trường) Thứ Sáu(12/8) Phòng A3
11 Thầy Đinh Hồng Tiệp Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Đang học Dòng điện không đổi) Thứ Tư(10/8) Phòng B2
11 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 7: 19h30 - 21h00 (Bắt đầu học chương trình 11) Thứ 7(13/8) Phòng B1
11 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4: 19h30 - 21h00 (Bắt đầu học chương trình lớp 11) Thứ Tư(10/8) Phòng B1
11 HÓA Thầy Nguyễn Thành Nam Thứ 2+5: 17h30 - 21h00 Thứ Hai(25/7) Phòng B2
10 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 4+7: 19h30 - 21h00 Thứ Tư(14/9) Phòng B3
10 Thầy Nguyễn Văn Nghị CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(11/9) Phòng B5
10 Thầy Đinh Hồng Tiệp CN: 8h00 - 11h00 Chủ Nhật(21/8) Phòng B6
10 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 17h30 - 19h00 Chủ Nhật(4/9) Phòng B1
9 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 3+6: 17h45 - 19h15 Thứ Sáu(12/8) Phòng B2
9 VĂN Cô Nguyễn Ngọc Trâm Thứ 2+4: 17h45 - 19h15 Thứ Năm(11/8) Phòng A3
9 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung CN: 8h00 - 10h45 Chủ Nhật(14/8) Phòng B4
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
10 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 4+7: 19h30 - 21h00 Thứ Tư(14/9) Phòng B3
10 Thầy Nguyễn Văn Nghị CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(11/9) Phòng B5
10 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 17h30 - 19h00 Chủ Nhật(4/9) Phòng B1


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

Facebook Luyện thi Hải Phòng