Khối : Môn : Giáo viên :
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 + 13 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(26/8) Phòng A2
12 + 13 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(27/8) Phòng B2
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Năm(21/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Năm(21/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Sáu(22/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 19h30 Thứ Sáu(22/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ 7(23/8) Phòng B3
12 + 13 SỬ Cô Vũ Thị Hằng CN: 17h30 Chủ Nhật(31/8) Phòng B5
12 + 13 ĐỊA Cô Ngô Kiều Anh Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ 7(27/9) Phòng B5
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(31/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ Tư(27/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(25/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(26/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(27/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công CN: 7h30 - 10h30 Chủ Nhật(31/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 3 + 7: 17h30 - 19h00 (Tổng hợp DĐĐH) Thứ Ba(19/8) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 3 + 6: 19h30 (Tổng hợp DĐĐH) Thứ Ba(19/8) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 4 + 7: 19h30 (Tổng hợp DĐĐH) Thứ Tư(20/8) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 2 + 5: 19h30 (Bài toán tìm quãng đường) Thứ Năm(21/8) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 4 + CN: 17h30 - 19h00 (Bài toán tìm quãng đường) Thứ Tư(20/8) Phòng A3
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(7/9) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 7h30 - 10h30 Chủ Nhật(7/9) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Sáu(18/7) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 + 7: 19h30 (Học từ ESTE) Thứ Tư(20/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(21/7) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 19h30 (Học từ ESTE) Thứ Hai(18/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3 + 6: 19h30 (Học từ ESTE) Thứ Ba(19/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(6/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Xuân Trung CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(24/8) Phòng A2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 17h30 Chủ Nhật(7/9) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(9/9) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 3 + 6: 19h30 Thứ Sáu(12/9) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(25/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Hai(25/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 7h30 - 10h30 Chủ Nhật(21/9) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(31/8) Phòng B2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ Tư(3/9) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Năm(28/8) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 6: 19h30 Thứ Sáu(29/8) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung CN: 17h30 Chủ Nhật(7/9) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung CN: 7h30 - 10h30 Chủ Nhật(7/9) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(9/9) Phòng A3
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ 7(6/9) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Hoàng Thị Hiển CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(31/8) Phòng B4
11 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 5: 14h00 - 17h00 Thứ Năm(11/9) Phòng B3
11 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(10/9) Phòng B3
11 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(31/8) Phòng B3
11 Thầy Nguyễn Hữu Nam CN: 14h00 - 17h00 (Điện từ - Công của lực điện trường) Chủ Nhật(24/8) Phòng A3
11 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 17h30 - 19h00 Chủ Nhật(7/9) Phòng B1
11 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 19h30 Chủ Nhật(21/9) Phòng B1
11 HÓA Thầy Nguyễn Xuân Trung CN: 7h30 - 10h30 Chủ Nhật(24/8) Phòng A2
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 + 13 ĐỊA Cô Ngô Kiều Anh Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ 7(27/9) Phòng B5
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(7/9) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 7h30 - 10h30 Chủ Nhật(7/9) Phòng B1
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 17h30 Chủ Nhật(7/9) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(9/9) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 3 + 6: 19h30 Thứ Sáu(12/9) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 7h30 - 10h30 Chủ Nhật(21/9) Phòng B2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ Tư(3/9) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung CN: 17h30 Chủ Nhật(7/9) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung CN: 7h30 - 10h30 Chủ Nhật(7/9) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(9/9) Phòng A3
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ 7(6/9) Phòng A2
11 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 5: 14h00 - 17h00 Thứ Năm(11/9) Phòng B3
11 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(10/9) Phòng B3
11 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 17h30 - 19h00 Chủ Nhật(7/9) Phòng B1
11 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 19h30 Chủ Nhật(21/9) Phòng B1


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Truy cập: Free Web Counter
  • Online :1