Khối : Môn : Giáo viên :
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 2 + 5: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B2
12 TOÁN Thầy Trịnh Việt Anh Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Hai(0/0) Phòng B6
12 ĐỊA Thầy Vũ Thành Trung Thứ 2+5: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B5
12 TOÁN Thầy Chu Minh Thành Chủ nhật: 8h00 - 11h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B5
12 TOÁN Thầy Chu Minh Thành Chủ nhật: 14h00 - 17h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B5
12 TOÁN Thầy Chu Minh Thành Thứ 4+7: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B5
12 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B3
12 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2+5: 19h30 - 21h0 Thứ Hai(0/0) Phòng B3
12 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h30 Thứ Hai(0/0) Phòng B3
12 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4+7: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B1
12 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4+7: 19h30 - 21h30 Thứ Hai(0/0) Phòng B3
12 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Chủ nhật: 17h30 - 21h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B3
12 SỬ Cô Vũ Thị Hằng Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(0/0) Phòng A3
12 SỬ Cô Vũ Thị Hằng Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Hai(0/0) Phòng B5
12 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 3+6: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B5
12 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3+6: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(0/0) Phòng A1
12 Thầy Nguyễn Huynh Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Hai(0/0) Phòng B2
12 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 3+6: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(0/0) Phòng A3
12 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 4+7: 19h30 - 21h30 Thứ Hai(0/0) Phòng A3
12 Thầy Nguyễn Hữu Nam Chủ nhật: 8h00 - 11h00 Thứ Hai(0/0) Phòng A3
12 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B1
12 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2+5: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B1
12 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B1
12 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3+6: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B1
12 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Chủ nhật: 8h00 - 11h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B1
12 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Chủ nhật: 14h00 - 17h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B1
12 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Chủ nhật: 8h00 - 11h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B6
12 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Chủ nhật: 14h00 - 17h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B6
12 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(0/0) Phòng A2
12 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(0/0) Phòng A2
12 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 3+6: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(0/0) Phòng A2
12 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Hai(0/0) Phòng A2
12 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Chủ nhật: 8h00 - 11h00 Thứ Hai(0/0) Phòng A2
12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 2+5: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B4
12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3+6: 17h30 - 19h30 Thứ Hai(0/0) Phòng B4
12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3+6: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B4
12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4+7: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B4
12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4+7: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B4
12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Chủ nhật: 14h00 - 17h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B4
12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B2
12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa Chủ nhật: 17h30 - 21h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B6
11 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 4+7: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B6
11 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3+6: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B3
11 Thầy Nguyễn Hữu Nam Chủ nhật: 14h00 - 17h00 Thứ Hai(0/0) Phòng A3
10 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Chủ nhật: 8h00 - 11h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B2
10 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 2 + 5: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(0/0) Phòng A3
10 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Chủ nhật: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B1
10 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa Thứ 3+6: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B2
9 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Chủ nhật: 8h00 - 11h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B4
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

" frameborder="0" allowfullscreen>

Fanpage Luyện thi Hải Phòng