Khối : Môn : Giáo viên :
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 + 13 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(5/8) Phòng A2
12 + 13 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(6/8) Phòng A2
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Năm(7/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Năm(7/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Sáu(25/7) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 19h30 Thứ Ba(5/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ Tư(6/8) Phòng B3
12 + 13 SỬ Cô Vũ Thị Hằng CN: 17h30 Chủ Nhật(10/8) Phòng B5
12 + 13 ĐỊA Cô Ngô Kiều Anh Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ 7(9/8) Phòng B5
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Năm(7/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ Tư(6/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Năm(7/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(5/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(6/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công CN: 7h30 - 10h30 Chủ Nhật(10/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Chu Minh Thành CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(10/8) Phòng B5
12 + 13 Thầy Chu Minh Thành Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ 7(9/8) Phòng B2
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 3 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ 7(5/7) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(8/7) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ Tư(9/7) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 5: 17h30 & CN: 19h30 Thứ Năm(24/7) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Năm(24/7) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 4 + CN: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(16/7) Phòng A3
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Sáu(18/7) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ 7(19/7) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(21/7) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Hai(4/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3 + 6: 19h30 Thứ Ba(5/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(6/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Xuân Trung CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(10/8) Phòng A2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Năm(7/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Năm(7/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 7h30 - 10h30 Chủ Nhật(10/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(10/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Cô Bùi Thị Hồng Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ Tư(6/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Cô Bùi Thị Hồng CN: 17h30 Chủ Nhật(10/8) Phòng B2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(4/8) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Hai(4/8) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(28/7) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Hai(28/7) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(29/7) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3 + 6: 19h30 Thứ Ba(29/7) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(30/7) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ Tư(30/7) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Hoàng Thị Hiển CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(10/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Hoàng Thị Hiển CN: 17h30 Chủ Nhật(10/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Hoàng Thị Hiển Thứ 2 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Sáu(8/8) Phòng A3
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Hoàng Thị Hiển Thứ 3 + 6: 19h30 Thứ Sáu(8/8) Phòng A1
11 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ Tư(6/8) Phòng A2
11 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(10/8) Phòng B3
11 Thầy Chu Minh Thành Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Hai(11/8) Phòng B5
11 Thầy Nguyễn Hữu Nam CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(6/7) Phòng A3
11 HÓA Thầy Nguyễn Xuân Trung CN: 7h30 - 10h30 Chủ Nhật(10/8) Phòng A2
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 + 13 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(5/8) Phòng A2
12 + 13 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(6/8) Phòng A2
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Năm(7/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Năm(7/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 19h30 Thứ Ba(5/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ Tư(6/8) Phòng B3
12 + 13 SỬ Cô Vũ Thị Hằng CN: 17h30 Chủ Nhật(10/8) Phòng B5
12 + 13 ĐỊA Cô Ngô Kiều Anh Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ 7(9/8) Phòng B5
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Năm(7/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ Tư(6/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Năm(7/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(5/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(6/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công CN: 7h30 - 10h30 Chủ Nhật(10/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Chu Minh Thành CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(10/8) Phòng B5
12 + 13 Thầy Chu Minh Thành Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ 7(9/8) Phòng B2
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Hai(4/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3 + 6: 19h30 Thứ Ba(5/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(6/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Xuân Trung CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(10/8) Phòng A2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Năm(7/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Năm(7/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 7h30 - 10h30 Chủ Nhật(10/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(10/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Cô Bùi Thị Hồng Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ Tư(6/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Cô Bùi Thị Hồng CN: 17h30 Chủ Nhật(10/8) Phòng B2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(4/8) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Hai(4/8) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Hoàng Thị Hiển CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(10/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Hoàng Thị Hiển CN: 17h30 Chủ Nhật(10/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Hoàng Thị Hiển Thứ 2 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Sáu(8/8) Phòng A3
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Hoàng Thị Hiển Thứ 3 + 6: 19h30 Thứ Sáu(8/8) Phòng A1
11 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ Tư(6/8) Phòng A2
11 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(10/8) Phòng B3
11 Thầy Chu Minh Thành Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Hai(11/8) Phòng B5
11 HÓA Thầy Nguyễn Xuân Trung CN: 7h30 - 10h30 Chủ Nhật(10/8) Phòng A2


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Truy cập: Free Web Counter
  • Online :1