Khối : Môn : Giáo viên :
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 + 13 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(28/2) Phòng A1
Lớp 11 lên lớp 12 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(27/6) Phòng A1
Lớp 11 lên lớp 12 ĐỊA Cô Nguyễn Mai Vân Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(11/7) Phòng A2
12 + 13 ĐỊA Cô Nguyễn Mai Vân Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(15/8) Phòng A2
Lớp 11 lên lớp 12 TOÁN Thầy Chu Minh Thành Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Tư(17/5) Phòng A3
Lớp 11 lên lớp 12 TOÁN Thầy Chu Minh Thành Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Sáu(14/7) Phòng B6
12 + 13 TOÁN Thầy Chu Minh Thành Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(9/8) Phòng B6
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4+7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(24/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(27/2) Phòng B3
Lớp 11 lên lớp 12 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(10/7) Phòng B3
Lớp 11 lên lớp 12 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ+ Thứ Ba(11/7) Phòng B3
Lớp 11 lên lớp 12 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Tư(12/7) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học Ứng dụng của đạo hàm) Thứ Sáu(12/8) Phòng B3
12 + 13 SỬ Cô Vũ Thị Hằng Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(11/1) Phòng A3
12 + 13 SỬ Cô Vũ Thị Hằng Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(28/2) Phòng B6
Lớp 11 lên lớp 12 SỬ Cô Vũ Thị Hằng Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(17/7) Phòng B4
Lớp 11 lên lớp 12 SỬ Cô Vũ Thị Hằng Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Tư(12/7) Phòng A3
Lớp 11 lên lớp 12 Thầy Phạm Văn Công Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ 7(13/5) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(8/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 7: 15h00 - 17h00 (Luyện đề từ 7 điểm trở lên) Thứ 7(20/5) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 7: 8h00 - 10h00 (Luyện đề từ 7 điểm trở lên) Thứ 7(20/5) Phòng A3
Lớp 11 lên lớp 12 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(26/6) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học) Thứ Sáu(12/8) Phòng A3
12 + 13 Thầy Đinh Hồng Tiệp Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Đang học) Thứ Tư(10/8) Phòng B2
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 7: 14h00 - 16h00 (Luyện đề từ 8 đến 10 điểm) Thứ 7(6/5) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 5: 14h00 - 17h00 (Luyện đề từ 6 đến 8 điểm) Thứ Năm(11/5) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Quang Thành Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ 7(8/10) Phòng B5
Lớp 11 lên lớp 12 HÓA Thầy Nguyễn Quang Thành Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(16/5) Phòng B2
Lớp 11 lên lớp 12 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Năm(29/6) Phòng B1
Lớp 11 lên lớp 12 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Tư(28/6) Phòng B1
Lớp 11 lên lớp 12 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(4/7) Phòng B1
Lớp 11 lên lớp 12 HÓA Thầy Nguyễn Quang Thành Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(18/7) Phòng A3
Lớp 11 lên lớp 12 HÓA Thầy Nguyễn Quang Thành Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(17/7) Phòng A1
Lớp 10 lên lớp 11 HÓA Thầy Nguyễn Quang Thành Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Tư(12/7) Phòng B2
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Sáu(12/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Đang học) Thứ 7(13/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đang học Ancol) Thứ Năm(11/8) Phòng B1
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 +Thứ 6: 14h00 - 17h00 Thứ Sáu(2/6) Phòng A2
Lớp 11 lên lớp 12 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(3/7) Phòng A2
Lớp 11 lên lớp 12 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Tư(5/7) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 + Thứ 7: 14h00 - 17h00 Thứ 7(3/6) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(27/2) Phòng B6
Lớp 11 lên lớp 12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Tư(28/6) Phòng B6
Lớp 11 lên lớp 12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(26/6) Phòng B6
Lớp 11 lên lớp 12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Sáu(7/7) Phòng B4
Lớp 11 lên lớp 12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Tư(12/7) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đang học) Thứ Năm(11/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Sáu(12/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ 7(13/8) Phòng B4
11 TOÁN Thầy Trịnh Việt Anh Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(7/9) Phòng B2
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
Lớp 11 lên lớp 12 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(27/6) Phòng A1
Lớp 11 lên lớp 12 ĐỊA Cô Nguyễn Mai Vân Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(11/7) Phòng A2
Lớp 11 lên lớp 12 TOÁN Thầy Chu Minh Thành Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Sáu(14/7) Phòng B6
Lớp 11 lên lớp 12 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(10/7) Phòng B3
Lớp 11 lên lớp 12 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ+ Thứ Ba(11/7) Phòng B3
Lớp 11 lên lớp 12 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Tư(12/7) Phòng B3
Lớp 11 lên lớp 12 SỬ Cô Vũ Thị Hằng Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(17/7) Phòng B4
Lớp 11 lên lớp 12 SỬ Cô Vũ Thị Hằng Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Tư(12/7) Phòng A3
Lớp 11 lên lớp 12 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(26/6) Phòng A3
Lớp 11 lên lớp 12 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Năm(29/6) Phòng B1
Lớp 11 lên lớp 12 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Tư(28/6) Phòng B1
Lớp 11 lên lớp 12 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(4/7) Phòng B1
Lớp 11 lên lớp 12 HÓA Thầy Nguyễn Quang Thành Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(18/7) Phòng A3
Lớp 11 lên lớp 12 HÓA Thầy Nguyễn Quang Thành Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(17/7) Phòng A1
Lớp 10 lên lớp 11 HÓA Thầy Nguyễn Quang Thành Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Tư(12/7) Phòng B2
Lớp 11 lên lớp 12 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(3/7) Phòng A2
Lớp 11 lên lớp 12 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Tư(5/7) Phòng A2
Lớp 11 lên lớp 12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Tư(28/6) Phòng B6
Lớp 11 lên lớp 12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(26/6) Phòng B6
Lớp 11 lên lớp 12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Sáu(7/7) Phòng B4
Lớp 11 lên lớp 12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Tư(12/7) Phòng B4


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

Facebook Luyện thi Hải Phòng