Khối : Môn : Giáo viên :
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(8/8) Phòng B5
12 TOÁN Thầy Trịnh Việt Anh Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Tư(9/8) Phòng B6
12 TOÁN Thầy Chu Minh Thành Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Năm(10/8) Phòng A1
12 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(7/8) Phòng B3
12 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h30 Thứ Hai(8/8) Phòng B3
12 SỬ Cô Vũ Thị Hằng Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Tư(9/8) Phòng A3
12 SỬ Cô Vũ Thị Hằng Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(7/8) Phòng B5
12 Thầy Phạm Văn Công Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ 7(5/8) Phòng A1
12 Thầy Nguyễn Huynh Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Tư(9/8) Phòng B2
12 Thầy Nguyễn AN BE Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Sáu(11/8) Phòng B5
12 Thầy Nguyễn AN BE Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ 7(12/8) Phòng B5
12 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(7/8) Phòng A3
12 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(7/8) Phòng B1
12 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Năm(8/6) Phòng B1
12 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ 7(12/8) Phòng B1
12 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(7/8) Phòng A2
12 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Tư(9/8) Phòng A2
12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(8/8) Phòng B4
12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(7/8) Phòng A3
12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ 7(12/8) Phòng B4
12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(14/8) Phòng B4
12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Sáu(11/8) Phòng A3
11 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(22/8) Phòng B6
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
11 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(22/8) Phòng B6


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

Facebook Luyện thi Hải Phòng