Khối : Môn : Giáo viên :
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 + 13 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh CN: 8h00 - 11h00 Chủ Nhật(23/8) Phòng B4
12 + 13 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh CN: 17h30 - 21h00 Chủ Nhật(23/8) Phòng A2
12 + 13 ĐỊA Cô Nguyễn Mai Vân Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(24/8) Phòng A3
12 + 13 ĐỊA Cô Nguyễn Mai Vân Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(25/8) Phòng A3
12 + 13 TOÁN Thầy Chu Minh Thành CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(23/8) Phòng A2
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4+7: 17h30 - 19h00 Thứ 7(22/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đã học từ 3/8) Thứ Năm(6/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 19h30 (Đã KG từ 20/7) Thứ Năm(6/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4 + 7: 19h30 (Đã KG từ 18/7) Thứ Tư(5/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh CN: 14h00 - 17h00 (Đãhọc từ 2/8) Chủ Nhật(2/8) Phòng B3
12 + 13 SỬ Cô Vũ Thị Hằng CN: 17h30 - 21h00 Chủ Nhật(23/8) Phòng B5
12 + 13 ĐỊA Cô Ngô Kiều Anh CN: 8h00 - 11h00 Chủ Nhật(23/8) Phòng B5
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 + 6: 19h30 Thứ Ba(25/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Năm(10/9) Phòng B5
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Hai(24/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ Tư(26/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đã KG từ 28/7) Thứ Ba(4/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam CN: 8h00 - 11h00 (Đẫ học từ 2/8) Chủ Nhật(9/8) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 2 + 5: 19h30 (Đã học từ 3/8) Thứ Năm(6/8) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 3 + 6: 19h30 (Đẫ học từ 4/8) Thứ Sáu(7/8) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Đẫ học từ 1/8) Thứ Tư(5/8) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam CN: 14h00 - 17h00 (Đẫ học từ 2/8) Chủ Nhật(9/8) Phòng A3
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 17h30 - 19h00 (Đã học từ 2/8) Chủ Nhật(9/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 8h00 - 11h00 Chủ Nhật(6/9) Phòng B1
12 + 13 HÓA Cô Trần Thị Thanh Hương Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đẫ học từ 4/8) Thứ Ba(11/8) Phòng B5
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đã học từ 7/8) Thứ Sáu(7/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 + 7: 19h30 (Đã học từ 8/8) Thứ 7(8/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đã học từ 3/8) Thứ Năm(6/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 19h30 (Đã học từ 6/8) Thứ Năm(6/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3 + 6: 19h30 (Đã học từ 4/8) Thứ Sáu(7/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Đã học từ 5/8) Thứ Tư(5/8) Phòng B1
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 3 + CN: 17h30 - 19h00 Chủ Nhật(23/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 4 + CN: 19h30 Chủ Nhật(23/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(24/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Năm(6/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 8h00 - 11h00 (Đã học từ 2/8) Chủ Nhật(9/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(23/8) Phòng B2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết CN: 8h00 - 11h00 Chủ Nhật(6/9) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(19/8) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ 7(22/8) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 3 + 6: 19h30 (Đã học từ 4/8) Thứ Ba(11/8) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đã học từ 3/8) Thứ Năm(6/8) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Hai(14/9) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa CN: 17h30 - 21h00 Chủ Nhật(23/8) Phòng B3
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(23/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đẫ học từ 3/8) Thứ Năm(6/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 2 + 5: 19h30 (Đẫ học từ 3/8) Thứ Năm(6/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đẫ học từ 4/8) Thứ Sáu(7/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3 + 6: 19h30 Thứ Ba(25/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Đẫ học từ 5/8) Thứ Tư(5/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 + 7: 19h30 (Đẫ học từ 5/8) Thứ Tư(5/8) Phòng B4
11 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Chủ Nhật(23/8) Phòng B5
11 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh CN: 7h30 - 10h30 Chủ Nhật(9/8) Phòng B3
11 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(25/8) Phòng B3
11 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 19h30 Thứ Ba(25/8) Phòng B3
11 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đẫ học từ 4/8) Thứ Ba(4/8) Phòng A2
11 Thầy Phạm Văn Công CN: 17h30 - 21h00 Chủ Nhật(23/8) Phòng A1
11 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(9/9) Phòng B2
11 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 4 + 7: 19h30 (Đẫ học từ 5/8) Thứ Tư(5/8) Phòng A3
11 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 14h00 - 15h30 (Đã học từ 16/8) Chủ Nhật(16/8) Phòng B1
11 HÓA Cô Trần Thị Thanh Hương Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(24/8) Phòng B5
10 TOÁN Thầy Chu Minh Thành CN: 7h30 - 10h30 Chủ Nhật(6/9) Phòng A1
10 Thầy Nguyễn Văn Nghị CN: 8h00 - 11h00 Chủ Nhật(13/9) Phòng B4
10 Thầy Nguyễn Hữu Nam CN: 17h30 - 21h00 Chủ Nhật(6/9) Phòng A3
10 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 15h30 - 17h00 Chủ Nhật(6/9) Phòng B1
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 + 13 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Năm(10/9) Phòng B5
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 8h00 - 11h00 Chủ Nhật(6/9) Phòng B1
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết CN: 8h00 - 11h00 Chủ Nhật(6/9) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Hai(14/9) Phòng A2
11 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(9/9) Phòng B2
10 TOÁN Thầy Chu Minh Thành CN: 7h30 - 10h30 Chủ Nhật(6/9) Phòng A1
10 Thầy Nguyễn Văn Nghị CN: 8h00 - 11h00 Chủ Nhật(13/9) Phòng B4
10 Thầy Nguyễn Hữu Nam CN: 17h30 - 21h00 Chủ Nhật(6/9) Phòng A3
10 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 15h30 - 17h00 Chủ Nhật(6/9) Phòng B1


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Truy cập: Free Web Counter
  • Online :1