Khối : Môn : Giáo viên :
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 + 13 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(28/2) Phòng A1
12 + 13 ĐỊA Cô Nguyễn Mai Vân Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(15/8) Phòng A2
12 + 13 TOÁN Thầy Chu Minh Thành Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(9/8) Phòng B6
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4+7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(24/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(27/2) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học Ứng dụng của đạo hàm) Thứ Sáu(12/8) Phòng B3
12 + 13 SỬ Cô Vũ Thị Hằng Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(11/1) Phòng A3
12 + 13 SỬ Cô Vũ Thị Hằng Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(28/2) Phòng B6
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(8/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học) Thứ Sáu(12/8) Phòng A3
12 + 13 Thầy Đinh Hồng Tiệp Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Đang học) Thứ Tư(10/8) Phòng B2
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4: 14h00 - 16h00 (Luyện đề) Thứ Tư(1/3) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 5: 14h00 - 17h00 (Học hóa hữu cơ) Thứ Năm(2/3) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Quang Thành Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ 7(8/10) Phòng B5
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 7: 14h00 - 16h00 Thứ 7(4/3) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Sáu(12/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Đang học) Thứ 7(13/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đang học Ancol) Thứ Năm(11/8) Phòng B1
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Đang học) Thứ 7(13/8) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đang học) Thứ Năm(11/8) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(27/2) Phòng B6
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đang học) Thứ Năm(11/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Sáu(12/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ 7(13/8) Phòng B4
11 TOÁN Thầy Trịnh Việt Anh Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(7/9) Phòng B2
11 HÓA Thầy Nguyễn Thành Nam Thứ 2+5: 17h30 - 21h00 Thứ Hai(25/7) Phòng B2
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

Facebook Luyện thi Hải Phòng