Khối : Môn : Giáo viên :
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 + 13 ĐỊA Cô Nguyễn Mai Vân Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đang học Lao động và việc làm) Thứ Hai(24/8) Phòng A3
12 + 13 ĐỊA Cô Nguyễn Mai Vân Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học Lao động và việc làm) Thứ Ba(15/9) Phòng A3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4+7: 17h30 - 19h00 (Đang học Bài toán khảo sát) Thứ 7(22/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đang học Bài toán khảo sát) Thứ Hai(14/9) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(13/10) Phòng B3
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học Bài 1: Sóng cơ) Thứ Ba(15/9) Phòng A1
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Đang học dao động tắt dần & dao động tổng hợp) Thứ Tư(5/8) Phòng A3
12 + 13 HÓA Cô Trần Thị Thanh Hương Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học Kim loại kiềm thổ và Amin Amino axit) Thứ Ba(15/9) Phòng B5
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Thành Nam Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(12/10) Phòng A1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học Aminoaxit) Thứ Ba(15/9) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đang học Aminoaxit) Thứ Hai(14/9) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Đang học Aminoaxit) Thứ Tư(16/9) Phòng B1
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(12/10) Phòng B2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(14/10) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Bắt đầu học chương trình 12) Thứ Năm(6/8) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Luyện đề) Thứ Hai(14/9) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Luyện đề) Thứ Sáu(7/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Luyện đề) Thứ Tư(5/8) Phòng B4
11 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học định luật Ôm cho đoạn mạch) Thứ Ba(4/8) Phòng A2
11 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Đang học Công của lực điện trường) Thứ Tư(14/10) Phòng B2
11 HÓA Cô Trần Thị Thanh Hương Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đang học Axit Nitoric - Muối nitrat Thứ Hai(14/9) Phòng B5
10 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(13/10) Phòng B2
10 HÓA Cô Trần Thị Thanh Hương Thứ 7: 17h30 - 19h00 (Đang học Hệ thống tuần hoàn) Thứ Tư(16/9) Phòng B5
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

Facebook Luyện thi Hải Phòng